مطالعات شبه قاره, دوره (9), شماره (33), سال (2018-1) , صفحات (193-212)

عنوان : ( بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی )

نویسندگان: *سید محمد حسین موسوی , فیاض قرائی , محمدحسن رستمی , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماهیت دنیا یکی از موضوعات مهمی است که در مکاتب گوناگون از آن سخن به میان آمده است. بر اساس آموزه­های قرآنی روایی اسلام ماهیت دنیا با عناوین مختلف تعریف شده به عنوان نمونه؛ ماهیت وابسته و مخلوق خدا، سرای آزمایش، آمیختگی رنج و شادی، و در روایات با تشبیهات بسیار زیبا به تبیین ماهیت دنیا پرداخته شده است به عنوان نمونه دنیا به مصادیقی نظیر پل، جامه دریده، سفر و مسافر، مهمان­خانه و... که در تمامی این موارد اشاره به ناپایداری ماهیت دنیا هویداست. آیین بودا نیز به عنوان یکی از مکاتب معنوی، دنیا را در سه نشانه در عالم هستی معرفی کرده است که از جهاتی با دین اسلام مشابه است نظیر پذیرش رنج در ماهیت دنیا و خاستگاه رنج در ماهیت دنیا و از جهاتی متفاوت نظیرتفاوت در مبدأ آفرینش دنیا و تفاوت در خاستگاه رنج در دنیا، و... مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی در صدد بیان این شباهت­ها و افتراق­ها و وجوه امتیاز آن­ها در دو نگاه اسلام و آیین بودا می­باشد.

کلمات کلیدی

ماهیت دنیا؛ اسلام؛ آیین بودا؛ رنج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069031,
author = {*سید محمد حسین موسوی and قرائی, فیاض and رستمی, محمدحسن and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی},
journal = {مطالعات شبه قاره},
year = {2018},
volume = {9},
number = {33},
month = {January},
issn = {2008-5710},
pages = {193--212},
numpages = {19},
keywords = {ماهیت دنیا؛ اسلام؛ آیین بودا؛ رنج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی
%A *سید محمد حسین موسوی
%A قرائی, فیاض
%A رستمی, محمدحسن
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J مطالعات شبه قاره
%@ 2008-5710
%D 2018

[Download]