برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (7), شماره (24), سال (2018-6) , صفحات (102-122)

عنوان : ( بررسی تأثیر جو بخشش درک شده بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری کارکنان هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهد )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , محمد غلامی , سعید نصرتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باوجوداینکه امروزه منافع فراوان جوّ بخشش درک شده در سازمان‌ها مورد تأیید قرارگرفته است، بسیاری از کسب‌وکارهای فعال درزمینه ارائه خدمات، خصوصاً در صنایع مرتبط با گردشگری، از این مقوله مهم غافل مانده‌اند. از این منظر، تحقیق پیش رو درصدد بررسی تأثیر جوّ بخشش درک شده بر رفتار یادگیری، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل بوده و علاوه بر آن، به بررسی نقش میانجی‌گری رفتار یادگیری در روابط متغیر مستقل و وابسته می‌پردازد. لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و با توجه به اینکه در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه، تلاش می¬شود که میزان و نوع روابط بین متغیرها، برای پاسخ به مسئله‌ای علمی، در دنیای واقعی موردبررسی قرار گیرد، لذا این تحقیق به لحاظ روش انجام کار از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، متصدیان پذیرش هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهد است که بر اساس آمار و اطلاعات موجود (در زمان تحقیق) تعداد آن‌ها حدود 580 نفر است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جوّ بخشش درک شده دارای تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی و رفتار یادگیری کارکنان است، بااین‌حال برخلاف فرضیه مطرح‌شده در تحقیق، رابطه میان جو بخشش درک شده و تمایل به ترک شغل مورد تأیید قرار نگرفت.علاوه بر این نقش میانجی‌گری رفتار یادگیری در ارتباط میان جوّ بخشش درک شده، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: جوّ بخشش درک شده, رفتار یادگیری, رضایت شغلی, تمایل به ترک شغل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069037,
author = {رحیم نیا , فریبرز and غلامی, محمد and نصرتی, سعید},
title = {بررسی تأثیر جو بخشش درک شده بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری کارکنان هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهد},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2018},
volume = {7},
number = {24},
month = {June},
issn = {2322-309X},
pages = {102--122},
numpages = {20},
keywords = {واژگان کلیدی: جوّ بخشش درک شده، رفتار یادگیری، رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر جو بخشش درک شده بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری کارکنان هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A غلامی, محمد
%A نصرتی, سعید
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2018

[Download]