مطالعات ادبی متون اسلامی, دوره (1), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (111-136)

عنوان : ( بازتاب هنری لفظ و معنا در خطبه های قاصعه و اشباح )

نویسندگان: امیر مقدم متقی , فاطمه قلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تناسب لفظ و معنا، یکی از مؤلفه‌های علم بلاغت و از آرایه‌های بدیعی است که به معنای تناسب الفاظ با معانی مورد نظر متکلم، در بافت زبانی و موقعیتی کلام است. این تناسب، شامل تناسب ساختاری، آوایی و معنایی بوده و هدف آن، انتقال رساتر پیام به مخاطبان می‌باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تناسب لفظ و معنا در خطبه های اشباح، قاصعه پرداخته تا تأثیر عناصر ادبی و بلاغی و آوایی را در القای بهتر معنا نشان دهد. بنابر مطالعات انجام شده، پیوند و هماهنگی که بین الفاظ و معانی در این خطبه ها وجود دارد، ناشی از تناسب هایی است که میان لفظ و معنا می باشد؛ نظیر تناسب سیمایی و ساختاری که در ظرافتهایی همچون سجع، جناس و تشابه الاطراف تحقق یافته؛ تناسب آوایی که در ظرافتهایی همچون تکرار همخوان آغازین ،تکرار واکه ،تکرار همخوان پایانی و تکرار هجای کامل نمود یافته و تناسب معنایی که در مواردی چون حسن مطلع، حسن تخلص،حسن ختام، تضاد و مراعات النظیر شکل گرفته است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تناسب, لفظ, معنا, قاصعه, اشباح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069045,
author = {مقدم متقی, امیر and فاطمه قلی پور},
title = {بازتاب هنری لفظ و معنا در خطبه های قاصعه و اشباح},
journal = {مطالعات ادبی متون اسلامی},
year = {2017},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2538-5704},
pages = {111--136},
numpages = {25},
keywords = {کلمات کلیدی: تناسب، لفظ، معنا، قاصعه، اشباح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب هنری لفظ و معنا در خطبه های قاصعه و اشباح
%A مقدم متقی, امیر
%A فاطمه قلی پور
%J مطالعات ادبی متون اسلامی
%@ 2538-5704
%D 2017

[Download]