جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (27), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (1-12)

عنوان : ( تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵) )

نویسندگان: جمیله قلی پور , محمد موسوی بایگی , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵)

کلمات کلیدی

, تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳, ۱۹۷۵)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069053,
author = {قلی پور, جمیله and موسوی بایگی, محمد and جباری نوقابی, مهدی},
title = {تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2018},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-1682},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵)
%A قلی پور, جمیله
%A موسوی بایگی, محمد
%A جباری نوقابی, مهدی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2018

[Download]