فیزیولوژی ورزشی, دوره (41), سال (2018-12) , صفحات (17-34)

عنوان : ( معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال )

نویسندگان: سید علیرضا حسینی کاخک , محمدرضا حامدی نیا , یان هاف , مرتضی جلالی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی اعتبار و پایایی آزمون ویژةارزیابی عملکرد (هوازی و بی‌هوازی) بازیکنان فوتسال بود. نمونة آماری عبارت بود از 84 نفر از دانشجویان مرد داوطلب عضو در تیم فوتسال دانشگاه (میانگین سنی 04/2 ± 02/22 سال و شاخص تودة بدنی 06/2 ± 3/22 کیلوگرم بر مترمربع). برای طراحی این آزمون، ابتدا مهم‌ترین تکنیک‌ها و حرکات فوتسال براساس مطالعات قبلی، نظرهای مربیان فوتسال، متخصصان فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین فهرست و درنهایت حرکات دریبل، پاس، شوت، حفظ توپ، چرخش، پرش، دویدن به‌سمت جلو، دویدن به‌سمت عقب و حرکت پای پهلو انتخاب‌ شدند. سپس، این مهارت‌ها و حرکات منتخب درقالب یک آزمون زنجیره‌ای و درطی یک مسیر طراحی شدند. برای سطح‌بندی و ارزیابی عملکرد بازیکنان، از سه مربی خواسته شد تا به عملکرد آزمودنی‌ها در سه بازی متفاوت، بین صفر تا 100 نمره دهند و میانگین این نمرات به‌عنوان عملکرد هر بازیکن درنظر گرفته شد. برای پیش‌بینی عملکرد با استفاده هریک از آیتم‌های آزمون و رکورد کل آزمون، از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. برای بررسی روایی و پایایی آزمون به‌ترتیب از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی درون طبقه‌ای استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین رکورد آزمون طراحی‌شده با نمرات مربیان همبستگی منفی (زمان کوتاه‌تر و امتیاز بالاتر) و معناداری وجود داشت. همچنین، معادلة رگرسیون نشان داد که تقریباً تمام آیتم‌های آزمون پیش‌گویی معتبر برای رکورد کلی آزمون هستند. نتایج بررسی آزمون-آزمون مجدد نیز حاکی از ضریب پایایی بالای آزمون بود؛ بنابراین، آزمون جدید از اعتبار و پایایی بالایی برای ارزیابی عملکرد بازیکنان فوتسال برخوردار است و می‌تواند مورداستفادة مربیان و معلمان قرار گیرد.

کلمات کلیدی

آزمون؛ اعتباریابی؛ ارزیابی عملکرد؛ فوتسال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069054,
author = {سید علیرضا حسینی کاخک and محمدرضا حامدی نیا and یان هاف and مرتضی جلالی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال},
journal = {فیزیولوژی ورزشی},
year = {2018},
volume = {41},
month = {December},
issn = {2322-164X},
pages = {17--34},
numpages = {17},
keywords = {آزمون؛ اعتباریابی؛ ارزیابی عملکرد؛ فوتسال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال
%A سید علیرضا حسینی کاخک
%A محمدرضا حامدی نیا
%A یان هاف
%A مرتضی جلالی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J فیزیولوژی ورزشی
%@ 2322-164X
%D 2018

[Download]