جستارهایی در فلسفه و کلام, سال (2018-6)

عنوان : ( بررسی تطبیقی عشق و اوصاف آن از منظر بکتی و تصوف )

نویسندگان: فیاض قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کسان بسیاری در باره عشق سخن گفته اند و سخنان زیادی هم در باره عشق گفته شده است. غالب این سخنان کلی گویی و تکرار مکررات و شبیه هم است. اما از این میان عده بسیار اندکی هم بوده اند که در باب عشق سخنان بدیع گفته و به دقت به بیان جزئیات و رموز عشق پرداخته اند. قصد این مقال پرداختن به اوصاف و ویژگی های عشق الهی از دید دو صاحب نظر این چنین و مجرب در عشق الهی از دو جریان مهم و اثرگذار در دو جامعه متفاوت است: یکی از نهضت عرفانی بکتی در دین هندو در هندوستان و دیگری از جریان تصوف در عالم اسلام است. ابتدا به اختصار اشاره ای به شخصیت این دو صاحب نظر می شود، سپس به بیان اوصاف و ویژگی های مهم عشق از دید آن دو و مقایسه آنها پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, عشق, مولوی, رامه کرشنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069065,
author = {قرائی, فیاض},
title = {بررسی تطبیقی عشق و اوصاف آن از منظر بکتی و تصوف},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2018},
month = {June},
issn = {2008-9112},
keywords = {عشق، مولوی، رامه کرشنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی عشق و اوصاف آن از منظر بکتی و تصوف
%A قرائی, فیاض
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2018

[Download]