علوم و مهندسی آبیاری, دوره (41), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (107-117)

عنوان : ( تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی )

نویسندگان: حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در رودخانه¬های کوهستانی یکی از مناسب¬ترین روش¬های آبگیری استفاده از آبگیرهای کفی می¬باشد. آبگیرهای کفی با محیط متخلخل یکی از اشکال مختلف آبگیرهای کفی بوده که تا کنون کمتر مورد مطالعه قرارگرفته¬اند. در تحقیقات پیشین نحوه ساخت مدل-های آزمایشگاهی با آنچه در شرایط طبیعی وجود دارد تفاوت اساسی داشته، لذا در این پژوهش تلاش شده کاستی روش¬های قبلی برطرف شود. در مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر ابعاد آبگیر بر ضریب دبی جریان انحرافی مدل¬های مختلفی از آبگیر با سه طول ( cm45,30,15=L) و سه ارتفاع ( cm20,15,10=H) در کانال آزمایشگاهی تعبیه و فضای داخل آبگیر نیز توسط چهار نوع سنگدانه با دانه¬بندی مختلف (mm75/17، 4/15، 4/13، 72/9 =d50) پر گردید. در هر سری از آزمایش¬ها (مجموعاً 180 آزمایش) با عبور دبی¬های متفاوت از روی آبگیر دبی انحرافی توسط آبگیر کفی متخلخل اندازه¬گیری شد. مقایسه نتایج بدست آمده از این تحقیق با تحقیقات پیشین نشان از کاهش 10 درصدی در میزان دبی انحرافی توسط آبگیر را داشت. در نهایت با استفاده از تحلیل ابعادی و رگرسیون چند متغیره معادله¬ای با ضریب همبستگی 85/0= 2R جهت برآورد ضریب دبی جریان انحرافی این نوع آبگیر، تحت تاثیر پارامترهای مختلف ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, آبگیر کفی, محیط متخلخل, جریان متغیر مکانی, رودخانه کوهستانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069084,
author = {شریعتی, حسین and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2018},
volume = {41},
number = {2},
month = {July},
issn = {2588-5952},
pages = {107--117},
numpages = {10},
keywords = {آبگیر کفی، محیط متخلخل، جریان متغیر مکانی، رودخانه کوهستانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی
%A شریعتی, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ 2588-5952
%D 2018

[Download]