اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (7), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (203-219)

عنوان : ( تحلیل نقش مدیریت پروژه‌های کارآفرینانه در توانمندسازی زنان روستایی (نمونه موردی: اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , طاهره صادقلو , کبریا مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت زنان در فعالیت¬های مختلف در راستای توسعه روستایی نقش مؤثری دارد، لذا این نیاز احساس می¬شود که زنان روستایی باید در زمینه¬های مختلف توانمند شوند تا از این طریق بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند. یکی از راهکارهای مناسب در جهت بکارگیری مشارکت زنان، ایجاد تشکل¬ها و تعاونی¬های مخصوص زنان است. اما موفقیت این تشکل¬ها تحت الشعاع عوامل بسیاری است که مدیریت طرح های این تشکلها و عملکرد آنها توسط تشکل تعاونی یکی از عوامل موثر می-باشد. براین اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش مدیریت پروژه‌های کارآفرینانه از طریق نظام صنفی کشاورزی و اثرگذاری آن در تحقق اهداف طرح‌های خوداشتغالی یعنی در توانمندسازی زنان است. به لحاظ روش شناختی این پژوهش از نوع پژوهش¬های توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را زنان کارآفرین عضو نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات که دارای 113 عضو می¬باشد، تشکیل می¬دهند. که از طریق نمونه گیری کوکران 79 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر توانمند سازی با آماره پیرسون 796/0 با متغیر مدیریت پروژه¬های کارآفرینانه دارای رابطه¬ای مستقیم با شدتی قوی می¬باشد بدین معنا که هرچه نقش مدیریت پروژه¬های¬کارآفرینانه افزایش یابد توانمندی زنان کارآفرین نیز بیشتر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, توانمندسازی زنان , طرح¬های خود اشتغالی, کارآفرینی, نظام صنفی کشاورزی, شهرستان محلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069085,
author = {عنابستانی, علی اکبر and صادقلو, طاهره and مرادی, کبریا},
title = {تحلیل نقش مدیریت پروژه‌های کارآفرینانه در توانمندسازی زنان روستایی (نمونه موردی: اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات)},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2131},
pages = {203--219},
numpages = {16},
keywords = {توانمندسازی زنان ، طرح¬های خود اشتغالی، کارآفرینی، نظام صنفی کشاورزی، شهرستان محلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش مدیریت پروژه‌های کارآفرینانه در توانمندسازی زنان روستایی (نمونه موردی: اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A صادقلو, طاهره
%A مرادی, کبریا
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2018

[Download]