حدیث پژوهی, دوره (9), شماره (18), سال (2018-1) , صفحات (7-38)

عنوان : ( نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل بیت«علیهم السلام» )

نویسندگان: بی بی زینب حسینی , مرتضی ایروانی نجفی , عاطفه احیاء جهرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جوامع حدیثی وتفاسیر شیعی وکتب معاجم قرائات روایات متعددی وجود دارد که قرائتی رابه أئمه شیعه «علیهم السلام» به ویژه إمام صادق«علیه السلام» منسوب می کند.بیشتر این روایات بر گرفته از کتاب «القرائات»سیاری است.سیاری معاصر إمام هادی «علیه السلام» ازکاتبان طاهری ودر خدمت دربار عباسی است.وی در کتب رجال به شدت تضعیف شده.با این حال روایات وی به صورت گسترده در تفاسیر راه یافته است.در این پژوهش با استفاده از روش تطبیق قرائات سبع وقرائات تفسیری صحابه با قرائات منسوب به أهل بیت «علیهم السلام» وهمچنین تحلیل زمینه هایتاریخی صدور این روایات تلاش شده است علت جعل این روایات ونسبت این قرائات به أهل بیت «علیهم السلام» کشف شود.روایات قرائات منسوب به اهل بیت«علیهم السلام» با قرائت کسائی وقرائت ابن عباس بیشترین انطباق را دارد.کسائی قاری در بار عباسی در سده دوم هجری است وخلفای عباسی طبق قرائت وی قرآن را قرائت می کرده اند.به نظر می رسد سیاری با جعل این روایات در مقام مشروعیت بخشیدن به قرائت خلفای عباسی بوده است.

کلمات کلیدی

, قرائات, قرائت اهل بیت «علیهم السلام», کسائی, ابن عباس, سیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069092,
author = {بی بی زینب حسینی and ایروانی نجفی, مرتضی and عاطفه احیاء جهرمی},
title = {نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل بیت«علیهم السلام»},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {18},
month = {January},
issn = {2008-6547},
pages = {7--38},
numpages = {31},
keywords = {قرائات،قرائت اهل بیت «علیهم السلام»،کسائی،ابن عباس،سیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل بیت«علیهم السلام»
%A بی بی زینب حسینی
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A عاطفه احیاء جهرمی
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2018

[Download]