دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (24), شماره (11), سال (2017-9) , صفحات (56-83)

عنوان : ( قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام )

نویسندگان: نگار روخ چکاو , اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از کانتینرها به عنوان ابزار حمل محموله ها در دهه های اخیر به سرعت رواج یافته و منجر بهه پیهدای مفهوم حمل ونقل چندوجهی گردیده است. این شیوه از حمل ونقل حهداقل بها ترکیبهی از دو شهیوه مختله حمل و در قالب یک قرارداد واحد صورت مهی پهذیرد . متأسهفانه در حهال حاضهر ههی قهانون متحدالشهلل بین المللی در حوزه حمل ونقل چندوجهی وجود ندارد و انتظهار ایجهاد چنهین قهانونی در آینهده نزدیهک نیهز نمی رود؛ بنابراین تمامی کنوانسیون های بین المللی حمل ونقل یک وجهی در مورد مرحله مرتبط بها آن هها در حمل ونقل چندوجهی اعمال می گردند. درهرحال در مواردی هم پوشانی ههای قابهل تهوجهی میهان مقهررات لازم الاجرای کنوانسهیون ههای یهک وجههیِ مختله در مهورد حمهل ونقهل چنهدوجهی وجهود دارد و ایهن هم پوشانی ها مشللاتی را در زمینه قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی ایجاد می نمایند. به منظهور رفه ایهن مشلل در برخی موارد کنوانسیون های حمل یک وجهی قواعد حل تعارضی را ایجاد نموده اند. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی موارد محتمل بروز هم پوشانی ههایی میهان مقهررات قواعهد ههامبور و – قواعد رتردام )به عنوان دو کنوانسیون بین المللی مرتبط با حمل دریایی( در حمل ونقهل چنهدوجهی و قواعهد حل تعارض آن ها در مورد این هم پوشانی ها را واکاوی می نماید.

کلمات کلیدی

, حمل کالا, حمل ونقل چندوجهی, کنوانسیون های یک وجهی, تعارض قوانین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069095,
author = {روخ چکاو, نگار and انصاری, اعظم},
title = {قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2017},
volume = {24},
number = {11},
month = {September},
issn = {۲۳۲۲-۴۱۷۷},
pages = {56--83},
numpages = {27},
keywords = {حمل کالا، حمل ونقل چندوجهی، کنوانسیون های یک وجهی، تعارض قوانین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام
%A روخ چکاو, نگار
%A انصاری, اعظم
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ ۲۳۲۲-۴۱۷۷
%D 2017

[Download]