تحقیقات کلامی, دوره (6), شماره (21), سال (2018-9) , صفحات (89-104)

عنوان : ( میزان همخوانی آراء اهل سنت پیرامون فاعلیت انسان با مسئله امر بین الامرین )

نویسندگان: علی عزیزخانی , عبدالقاسم کریمی , سیدحسین سیدموسوی , علیرضا نجف زاده تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فاعلیت انسان و چگونگی ارتباط آن با اراده الهی از دیرباز مورد توجه متکلمان و فیلسوفان مختلف بوده است. متکلمان اهل سنت با مبانی مختلفی گرایش¬های جبرگرایانه یا تفویضی را در قالب تقریرهای مختلفی تبیین نموده¬اند. این مقاله با بررسی این گرایش¬ها در تلاش است میزان همخوانی آنها را با نظریه امر بین الامرین روشن سازد. هرچند قرائت¬هایی که صراحتا از جبر یا تفویض حمایت می¬کنند هیچگونه قرابتی با نظریه امر بین الامرین ندارد؛ اما تبیین برخی متکلمان هرچند بر فاعلیت انسان تاکید دارد، اما نهایتاً این تفاسیر یا به جبر انجامیده؛ مانند تفسیر ماتریدی و ابن¬قیم؛ یا آنکه تبیین آنها عقیم و بی¬نتیجه مانده است؛ مانند تبیین فخررازی. تفسیر برخی از متکلمان دیگر اهل سنت نیز چون طحاوی، چیزی جز تناقض¬گویی نیست؛ زیرا وی فعل انسان را هم مخلوق خداوند می¬داند، و هم تاکید می¬کند خودِ فعل خدا نیست. در این میان تبیین جوینی به نظر می¬رسد قرابت بیشتری با نظریه امر بین الامرین دارد.

کلمات کلیدی

, أمر بین الامرین, کسب, جبر, تفویض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069098,
author = {عزیزخانی, علی and کریمی, عبدالقاسم and سیدموسوی, سیدحسین and نجف زاده تربتی, علیرضا},
title = {میزان همخوانی آراء اهل سنت پیرامون فاعلیت انسان با مسئله امر بین الامرین},
journal = {تحقیقات کلامی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {21},
month = {September},
issn = {2345-3788},
pages = {89--104},
numpages = {15},
keywords = {أمر بین الامرین، کسب، جبر، تفویض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان همخوانی آراء اهل سنت پیرامون فاعلیت انسان با مسئله امر بین الامرین
%A عزیزخانی, علی
%A کریمی, عبدالقاسم
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A نجف زاده تربتی, علیرضا
%J تحقیقات کلامی
%@ 2345-3788
%D 2018

[Download]