مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (53-82)

عنوان : ( مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جستجوی حک شدگی )

نویسندگان: سمیه ورشوی , علی یوسفی , حسین اکبری , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار در ایران، نهادی با کارکردهای چندگانه محسوب می‌شود. بازار نقش مهمی در حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایفا می‌کند و به همین جهت در تعاریف ارائه شده از آن نیز، تنوع وجود دارد. نوشتار حاضر ضمن مرور انتقادی انواع مفهوم سازی بازار، عوامل موثر بر کنش‌های اقتصادی بازار در ایران را از منظر جامعه-شناسی اقتصادی جدید ، به طور خاص مفهوم حک‌شدگی بازار(وابسته بودن کنش‌های اقتصادی بازاردر متن، اهداف یا فرایندها به کنش یا نهادهای غیراقتصادی) را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. نتایج مرور نظام‌مند مطالعات جامعه‌شناختی بازار بویژه در حوزه مطالعات حک‌شدگی نشان می‌دهد اولا شش تلقی مختلف از بازار شامل بازار به مثابه فضا، فرهنگ، طبقه، نهاد غیررسمی، شبکه و میدان، اشاره نموده‌اند. ثانیا در میان عوامل تاثیرگذار بر حک‌شدگی بازار بر عوامل ساختاری و نهادی از جمله شبکه‌های اجتماعی/ تجاری، قوانین و مقررات، طرح‌های توسعه شهری، ارزش‌ها و هنجارهای غیررسمی بازار، تاکید بیشتری صورت گرفته است و ثالثا هر یک از انواع شش‌گانه بازار تحت تاثیر نوع معینی از حک‌شدگی فضایی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و نهادی قرار دارد.

کلمات کلیدی

, بازار, حک‌شدگی, مکانیسم‌های حک‌شدگی, جامعه‌شناسی اقتصادی جدید, مرور انتقادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069106,
author = {ورشوی, سمیه and یوسفی, علی and اکبری, حسین and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جستجوی حک شدگی},
journal = {مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-5254},
pages = {53--82},
numpages = {29},
keywords = {بازار، حک‌شدگی، مکانیسم‌های حک‌شدگی، جامعه‌شناسی اقتصادی جدید، مرور انتقادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جستجوی حک شدگی
%A ورشوی, سمیه
%A یوسفی, علی
%A اکبری, حسین
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
%@ 2322-5254
%D 2018

[Download]