روانشناسی شناختی, دوره (5), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( نقش پردازش های شناختی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگان )

نویسندگان: مسعود مقدس زاده بزاز , جواد صالحی فدردی , حسین کارشکی , چان پارکینسون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه چاقی به یکی از چالش های مهم سلامت در سراسر جهان تبدیل شده است و هر ساله مبالغ هنگفتی صرف پیشگ یری و درمان آن م یشود . تغییرسبک زندگی با هدف افزایش فعالیت بدنی و پیروی از رژیم غذایی مناسب، رایجترین درمان چاقی است. اما بسیاری از رژیمگیرندگان در ای ن مس یر ناموفق هستند و نمیتوانند برنامه درمانی خود را تا انتها طی کنند. در این پژوهش، نقش پردازشهای شناختی در موفقیت یا شکست رژی مگیرندگان مورد مطالعه با دامنه سنی 18 تا 40 سال بودند . (N = و رژیمگیرندگان ناموفق ( 45 (N = قرار گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه رژیمگیرندگان موفق ( 42سوگیری توجه به وسیله آزمون نقطه یابی، تداعی مثبت ضمنی (یا سوگیری حافظه) به وسیله نسخه تعدیل شده آزمون تداع ی ضمن ی، و گنجا یش حافظه کاری به وسیله آزمون ان-بک مورد سنجش قرار گرفت. مقایسه دو گروه در متغیرهای سنجیده شده نشان داد که رژیمگیرندگان ناموفق نمای ه توده بدنی در آنها به طور معناداری از (d = 1/ و ترجیح خوراکیهای پرکالری ( 06 (d = 0/ بیشتری داشتند. همچنین سوگیری توجه نسبت به خوراکیهای پرکالری ( 69 رژیم گیرندگان موفق بالاتر بود، اما تداعیهای ضمنی و گنجایش حافظه کاری، تفاوت معناداری را نشان نداد. این نتایج، همخوان با نتا یج مطالعات قبلی است که نشان داد سوگیری توجه نسبت به خوراکیهای پرکالری میتواند در شکست رژیمگیرندگان نقش ایفا کند. نتایج در چارچوب مدل پردازش دوگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, چاقی, سوگیری توجه, تداعی ضمنی, گنجایش حافظه کاری, مدل پردازش دوگانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069108,
author = {مقدس زاده بزاز, مسعود and صالحی فدردی, جواد and کارشکی, حسین and چان پارکینسون},
title = {نقش پردازش های شناختی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگان},
journal = {روانشناسی شناختی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2345-5780},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {چاقی، سوگیری توجه، تداعی ضمنی، گنجایش حافظه کاری، مدل پردازش دوگانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش پردازش های شناختی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگان
%A مقدس زاده بزاز, مسعود
%A صالحی فدردی, جواد
%A کارشکی, حسین
%A چان پارکینسون
%J روانشناسی شناختی
%@ 2345-5780
%D 2017

[Download]