سلامت و محیط زیست, دوره (11), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (237-248)

عنوان : ( اثر غلظت کلسیم کلرید در هضم بیولوژیک مشترک زباله جامد شهری و شیرابه لندفیل )

نویسندگان: محمدعلی ابراهیمی نیک , سعید قنبری آزادپاشاکی , مهدی خجسته پور , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، مدیریت و دفع مواد زائد جامد از‌جمله زباله شهری به یک مشکل جهانی و به مهم‌ترین دغدغه‌های زیست‌محیطی تبدیل شده است. هضم بی‌هوازی علاوه‌بر پردازش زباله جامد شهری، یک راه‌حل بالقوه و مقرون به‌صرفه برای پردازش پساب‌های آلی نیز به‌شمار می‌رود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مثبت یا منفی کلسیم‌کلرید روی ‌تولید بیوگاز حاصل از پردازش بی‌هوازی مشترک زباله‌شهری و شیرابه لندفیل می‌باشد. مواد و روش¬ها: اثر 8 سطح کلسیم‌کلرید بر هضم مشترک زباله جامدشهری و شیرابه در هاضم‌های ۵۰۰ میلی‌لیتری تحت ‌شرایط دمایی مزوفیلیک و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد‌بررسی قرار گرفت. راکتورها با نسبت VS اینوکلوم به ماده اصلی 2 بارگذاری و حجم بیوگاز تولیدی به‌صورت روزانه اندازه‌گیری شد. جامدات‌کل و فرار، کربن و نیتروژن موجود در زباله و همچنین COD، BOD و فلزات‌ سنگین شیرابه براساس استاندارد APHA اندازه‌گیری شد. یافته¬ها: نتایج آزمایش نشان‌داد که با افزایش غلظت ‌‌کلسیم‌کلرید، pH هاضم کاهش می‌یابد. بالاترین میزان تولید بیوگاز تجمعی مربوط به تیمار ۲Ca (2‌ گرم‌ بر‌لیتر) با بیشترین درصد کاهش VS و TS بدست آمد. غلظت‌های بالاتر از این مقدار کلسیم‌کلرید (≥ 3 گرم برلیتر) احتمالا مانع مهار اثر بازدارندگی اسیدهای چرب فرار شده و در نتیجه عملکرد فرآیند هضم کاهش می‌یابد. نتیجه¬گیری: از نتایج به‌روشنی می‌توان دریافت‌که افزودن کلسیم‌کلرید، راه‌حل موثری برای بهبود تخریب‌پذیری و هیدرولیز چربی در هضم مشترک بوده و در نهایت با کاهش درصد جامدات‌کل و فرار، میزان بیوگاز را افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, زباله جامد شهری, شیرابه, کلسیم‌کلرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069119,
author = {ابراهیمی نیک, محمدعلی and قنبری آزادپاشاکی, سعید and خجسته پور, مهدی and روحانی, عباس},
title = {اثر غلظت کلسیم کلرید در هضم بیولوژیک مشترک زباله جامد شهری و شیرابه لندفیل},
journal = {سلامت و محیط زیست},
year = {2018},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-2029},
pages = {237--248},
numpages = {11},
keywords = {بیوگاز، زباله جامد شهری، شیرابه، کلسیم‌کلرید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر غلظت کلسیم کلرید در هضم بیولوژیک مشترک زباله جامد شهری و شیرابه لندفیل
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A قنبری آزادپاشاکی, سعید
%A خجسته پور, مهدی
%A روحانی, عباس
%J سلامت و محیط زیست
%@ 2008-2029
%D 2018

[Download]