دانش حسابداری مالی, دوره (4), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (45-62)

عنوان : ( بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , حسین فکور , مصطفی قناد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکت، یکی از موضوعاتی است که نهادهای نظارتی بیش از پیش به آن توجه دارند. کمیته حسابرسی به عنوان مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان، نقش موثری در تعیین حجم و حدود رسیدگی های حسابرسان داشته و همچنین مطابق با منشور کمیته حسابرسی، مسئولیت تعیین حق‌الزحمه حسابرسان را نیز برعهده دارد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگی‌های کمیته حسابرسی با حق‌الزحمه حسابرسی است. مطابق با دستورالعمل کنترل‌های داخلی، ناشران بورسی ملزم به تشکیل کمیته حسابرسی و افشا مشخصات آنها می‌باشند. در این پژوهش از اطلاعات سال‌های 1391 تا 1393 در 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که نسبت به افشاء مشخصات کمیته حسابرسی خود مبادرت ورزیده و حق‌الزحمه حسابرسی خود را گزارش کرده‌اند؛ استفاده شده تا رابطه میان ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی آزمون شود. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که «سابقه تشکیل کمیته حسابرسی» رابطه مثبت و معناداری با حق‌الزحمه حسابرسی دارد؛ ولیکن رابطه معناداری میان «استقلال کمیته حسابرسی» و «خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی» با حق‌الزحمه حسابرسی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

استقلال کمیته حسابرسی؛ خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی؛ سابقه تشکیل کمیته حسابرسی؛ کمیته حسابرسی؛ هزینه حق‌الزحمه حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069121,
author = {عباس زاده, محمدرضا and فکور, حسین and قناد, مصطفی},
title = {بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی},
journal = {دانش حسابداری مالی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-8975},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {استقلال کمیته حسابرسی؛ خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی؛ سابقه تشکیل کمیته حسابرسی؛ کمیته حسابرسی؛ هزینه حق‌الزحمه حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A فکور, حسین
%A قناد, مصطفی
%J دانش حسابداری مالی
%@ 2251-8975
%D 2017

[Download]