آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث, دوره (2), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (1-18)

عنوان : ( آثار تربیتی اختفای زمان قیامت از دیدگاه قرآن )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرورش روح و روان انسان و تربیت جامعه دینی بر اساس نهادینه کردن آموزه های قرآنی، پیوندی ناگسستنی با تاروپود باور به قیامت دارد. یکی از ویژگی های مهم قیامت که علمش نزد پروردگار محفوظ مانده است و پنهان بودنش برای تربیت نفوس بشری، معنا می یابد، زمان وقوع آن است که با پایان حیات این جهانی رقم م یخورد. از منظر قرآن کریم آثاری که بر مخفی بودن زمان قیامت مترتب م یشود، از ی کسو فرد را با آزادی در اعمال، مسئولیت پذیر می کند و با خوف و رجا، نگرشی امیدبخش فرا روی او قرار می دهد و از او تلاش گری صادق و پارسا می سازد و از غفلت، ترس، اضطراب و دنیاطلبی رهایی می بخشد؛ از سوی دیگر، جامعه ی بشری را به سوی اطاعت پذیری، تکلیف مداری، اخلا قمحوری و انتظار و آمادگی دائمی جهت حضور در محضر الهی رهنمون می کند و سرانجام طیف گسترده ی دشمنان دین الهی را ناامید و منفعل م یسازد. در این مقاله درصدد تبیین مهم ترین ثمرات تربیتی اختفای زمان قیامت از منظر آیات قرآن با استفاده از دیدگاه مفسرین هستیم.

کلمات کلیدی

, اختفای زمان قیامت, مسئولیت پذیری, تکلیف مداری, خوف و رجا, آمادگی و انتظار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069127,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {آثار تربیتی اختفای زمان قیامت از دیدگاه قرآن},
journal = {آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2538-4260},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {اختفای زمان قیامت، مسئولیت پذیری، تکلیف مداری، خوف و رجا، آمادگی و انتظار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار تربیتی اختفای زمان قیامت از دیدگاه قرآن
%A کریمی, عبدالقاسم
%J آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
%@ 2538-4260
%D 2016

[Download]