جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (16), شماره (1), سال (2019-2) , صفحات (89-116)

عنوان : ( بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یارانه نقدی دولتی بر شاخص های رفاه -کالری و پروتئین مصرفی به عنوان شاخص های امنیت غذایی و درآمد- خانوارهای روستایی است. روش: با توجه به چند بعدی بودن ماهیت رفاه، عوامل موثر بر آن توسط سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط پانل مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به هدف، اطلاعات درآمد - مخارج خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی برای سال های 1389 تا 1391 استفاده شده است. نتایج: نتایج گویای این است که تحصیلات، نوع فعالیت، مخارج غذایی، سطح زیرکشت و مساحت باغ تأثیر مثبتی بر شاخص های رفاه دارند. همچنین، مشخص گردید که سیاست پرداخت یارانه نقدی، درآمد خانوارها را افزایش داده است. اگرچه، با توجه به تورم شدید، درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است و در نتیجه مصرف کالری و پروتئین به ترتیب 20/0 و 07/0 درصد کاهش یافته است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود، دولت نسبت به پرداخت یارانه های نقدی تجدید نظر کند و بخشی از آن را در قالب یارانه کالایی روستایی در نظر بگیرد. این امر سبب می شود دولت ضمن دستیابی به هدفمندسازی یارانه ها، به افزایش رفاه خانوارهای روستایی نیز کمک نماید.

کلمات کلیدی

, یارانه نقدی, شاخص‌های رفاه, خانوارهای روستایی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069129,
author = {دوراندیش, آرش and افسانه نیکوکار},
title = {بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2019},
volume = {16},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-1391},
pages = {89--116},
numpages = {27},
keywords = {یارانه نقدی، شاخص‌های رفاه، خانوارهای روستایی، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی
%A دوراندیش, آرش
%A افسانه نیکوکار
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2019

[Download]