بررسی اندیشه های علامه جعفری , 2017-06-24

عنوان : ( بررسی نسبت علم و دین از دیدگاه علامه محمد تقی جعفری )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث دربارۀ نسبت و رابطۀ علم ودین یکی ازمهمترین مباحث فلسفۀ دین و فلسفۀ علم به شمار می¬رود، و مورد توجه خاص فیلسوفان دین و دین پژوهان در جهان غرب و جهان اسلام قرارگرفته است. از این جهت با نگاهی به آراء و افکار صاحب نظران ونظریه پردازان در می¬یابیم که، عده ای علم و دین را دو مقولۀ متخاصم و متعارض دانسته ، عده¬ای علم ودین را متعلق به دو حوزه و ساحت جداگانه ، و عده¬ای قائل به تفاهم و توازی علم و دین شده اند. در میان دیدگاه ها و برخوردهای نحله¬ها، مذاهب ،متکلمین و فلاسفه اسلامی در نوع رابطۀ علم ودین در جهان اسلام تفاوتهای چشمگیری مشاهده می شود،ازدیدگاه¬های سنت گرا یی افراطی تا تجدد خواهی تفریطی ، اما از صدر اسلام تاکنون دیدگاه¬های واقع گرا و معقول که از اعتدال وحق گرایی برخوردار بودند درجهان اسلام ظهور کرد ند،که عمدتاً ریشه در افکار واندیشه¬های اهل بیت عصمت و طهارت (ع) داشت. یکی از آنها دیدگاه علامه محمد تقی جعفری در تفاهم علم و دین و نفی تعارضات ساختگی میان این دو موهبت الهی است. با تسلطی که علامه جعفری بر دیدگاه های اندیشمندان غربی داشتند ، عالمانه ،مستند و به زبان روز به این مساله پرداخته اند، که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی

, علامه جعفری, علم, دین, تعارض, تفاهم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069134,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {بررسی نسبت علم و دین از دیدگاه علامه محمد تقی جعفری},
booktitle = {بررسی اندیشه های علامه جعفری},
year = {2017},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {علامه جعفری، علم، دین، تعارض، تفاهم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نسبت علم و دین از دیدگاه علامه محمد تقی جعفری
%A کریمی, عبدالقاسم
%J بررسی اندیشه های علامه جعفری
%D 2017

[Download]