دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگریوز سامانی )

نویسندگان: سیده فاطمه حسینی , آذر زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد تبخیرتعرق یک ضرورت بنیادی در محاسبات نیاز آبی، مدل¬های هیدرولوژیکی و پژوهش¬های اقلیمی است. هدف از این تحقیق، پیش¬بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف¬رود می¬باشد. بدین منظور با بکارگیری مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4، داده¬های دمای حوضه آبریز کشف¬رود ریز مقیاس نمایی شد. مدل با قدرت تفکیک افقی 20 کیلومتر و با گام زمانی 6 ساعته اجرا گردید. دوره¬ی زمانی اجرای مدل شامل یک دوره¬ی پایه (2009-1988) و دوره¬ی آینده شامل (2049-2038) می¬باشد. برای برآورد تبخیر تعرق پتانسیل از روش هارگریوز سامانی استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از افزایش دمای حداقل 3 درجه و تبخیر تعرق پتانسیل تا 0.35 میلیمتر در روز در تمامی حوضه آبریز کشف¬رود می¬باشد. تبخیر تعرق پتانسیل و دما در آینده در بالادست حوضه آبریز کشف¬رود به ترتیب 0.7 میلیمتر در روز و 6 درجه افزایش نسبت به دوره¬ی پایه خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, تبخیر تعرق پتانسیل, مدل اقلیمی منطقه ای RegCM4, کشف رود, هارگریوز سامانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069140,
author = {حسینی, سیده فاطمه and زرین, آذر},
title = {پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگریوز سامانی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تبخیر تعرق پتانسیل، مدل اقلیمی منطقه ای RegCM4، کشف رود، هارگریوز سامانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگریوز سامانی
%A حسینی, سیده فاطمه
%A زرین, آذر
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]