مطالعات تفسیری, دوره (10), شماره (37), سال (2019-5) , صفحات (119-136)

عنوان : ( تحلیل آیات دال برمحدودیت های تصرفات شرورانه بشرنوین در مخلوقات )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درقرآن کریم آیاتی وجود دارد ،که علاوه بر تحلیل مفهومی با دلالت منطوقی محظورات و محدودیت هایی را برای تصرفات شرورانه و نابودگر بشر در مخلوقات ، پدیده ها وحوادث بیان می کند. از دیدگاه علامه طباطبائی مدنی بالاستخدام بودن بشر،متاثر شدن از اغوائات شیطانی وپیروی از هوی و هوس نفسانی از یک سو وپیشرفت های خیره کننده علمی درتصرف و تسخیر موجودات ارضی وسمائی از سوی دیگر،به انسان قدرت خارق العاده ای در نابودگری نوع بشر،دین خدا،مخلوقات الهی وحوادث وعده داده شده در قرآن بخشیده است. تفسیرعلامه از این آیات نشان می دهد، بشربه هر میزانی که در ابعاد عقلانی،نفسانی وجسمانی هوشمندتر، نافذتر وقدرتمندتر شود،تاثیرات منفی وقلمروتسلط شرورانه وی در یک مسیر بی نهایت و بدون حد و حصر قرار نمی گیرد،بلکه هم درمقام اثبات وهم در مقام ثبوت نه تنها تابعی از سنن و قوانین ساری و جاری در نظام احسن الهی که خود بخشی از آنها می باشد،ودر صورت تجاوز از برخی از قوانین و سنت های جاری باید منتظر پیامدهای ناگوار برخی دیگراز آنها باشد. در این مقاله در صدد بیان محدودیت های تصرفات شرورانه با استفاده از تحلیل های تفسیری علامه در المیزان می باشیم.

کلمات کلیدی

, تصرفات شرورانه, سنن الهی, مقام ثبوت, مقام اثبات, علامه طباطبائی, محدودیت ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069143,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {تحلیل آیات دال برمحدودیت های تصرفات شرورانه بشرنوین در مخلوقات},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2019},
volume = {10},
number = {37},
month = {May},
issn = {2228-7256},
pages = {119--136},
numpages = {17},
keywords = {تصرفات شرورانه،سنن الهی،مقام ثبوت،مقام اثبات،علامه طباطبائی،محدودیت ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آیات دال برمحدودیت های تصرفات شرورانه بشرنوین در مخلوقات
%A کریمی, عبدالقاسم
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2019

[Download]