ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, دوره (7), شماره (4), سال (2018-5) , صفحات (1-32)

عنوان : ( نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان )

نویسندگان: گلناز اژدری , محمد مهرآیین , علی شیرازی , مرجان بی بی فیاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: این پژوهش در زمینه مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان است. پژوهش های متعددی بر نقش مهم اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتها تأکید دارند ولی اساس فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و محصولات است که در مدیریت منابع انسانی این شرکت ها باید به این امر توجه شود. همچنین خلاقیت و نوآوری در اولویت بندی اقدامات جاری مدیریت منابع انسانی از ضروریات مدیریت کارآمد منابع در این شرکت ها است. هدف: هدف این مقاله، بررسی اقدامات اولویت دار و جاری مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانشبنیان است. روش: روش این پژوهش آمیخته است که ابتدا با روش دلفی، اصلی ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند و سپس این اقدامات مورد پیمایش قرار گرفتند. نمونه این پژوهش در بخش کیفی، مدیران و سیاستگزاران شرکت های دانش بنبان بودند که بیش از 10 سال سابقه کار داشتند و در بخش کمی، تعداد 168 نفر از مدیران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی در 102 شرکتهای دانشبنیان رده صنعتی در شهر تهران است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که اقدامات جذب و بهکارگماری، مصاحبه استخدام، برنامه ورود به سازمان، ساختار ردهبندی و پرداخت کارکنان، پرداختهای اقتضایی و موقعیتی و پاداشهای گروههای خاص اغلب این شرکتها اجرا میشود. ازآنجاکه در این پژوهش اقدامات مدیریت منابع انسانی به تفکیک بررسیشدهاند. نتیجه گیری: این پژوهش برای برنامهریزی در جهت توانمند سازی، بهسازی و آموزش مدیران و تصمیم سازان مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط و برنامه ریزی راهبردی و کلان ملی در جهت توانمند سازی شرکت های دانش بنیان راهگشا است.

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانشبنیان, مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط, شرکتهای دانشبنیان, نوآوری در اقدامات مدیریت منابع انسانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069144,
author = {اژدری, گلناز and مهرآیین, محمد and شیرازی, علی and مرجان بی بی فیاضی},
title = {نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان},
journal = {ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {4},
month = {May},
issn = {2228-6640},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانشبنیان، مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای دانشبنیان، نوآوری در اقدامات مدیریت منابع انسانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان
%A اژدری, گلناز
%A مهرآیین, محمد
%A شیرازی, علی
%A مرجان بی بی فیاضی
%J ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
%@ 2228-6640
%D 2018

[Download]