اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی, دوره (6), شماره (1), سال (2018-7) , صفحات (21-32)

عنوان : ( اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های جوانه زنی، میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهچه های پونه سا بی کرک (Nepeta nuda) تحت شرایط تنش شوری )

نویسندگان: سپیده مجرب مایوان , محمد مقدم , رسول نریمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش¬تیمار بذور با اسید سالسیلیک نقش مهمی در بهبود جوانه¬زنی و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش¬¬های محیطی دارد. تأخیر در جوانه¬زنی، کاهش سرعت و درصد جوانه¬زنی از اثرات تنش شوری در مرحله جوانه¬زنی می¬باشد. برای بررسی اثر تنش شوری و پیش¬تیمار اسید سالیسیلیک (به عنوان تخفیف¬دهنده شوری) بر جوانه¬زنی بذور گیاه دارویی در معرض خطر انقراض پونه¬سا بی¬کرک (Nepeta nuda L.)، آزمایشی به¬صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار سطح شوری (0، 50، 100 و 150 میلی¬مولار)، سه سطح پیش¬تیمار بذر با اسید سالسیلیک (0، 2/0 و 5/0 میلی-مولار) و در سه زمان (6 ،12و 24 ساعت) با سه تکرار، در آزمایشگاه فیزیولوژی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 اجرا گردید. شاخص¬های مرتبط با جوانه¬زنی با خروج ریشه¬چه به میزان 2 میلی-متر و به مدت 21 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از 21 روز و اتمام ثبت شاخص¬های جوانه¬زنی، ساقه¬چه¬ها جهت ارزیابی فیتوشیمیایی جدا شدند؛ و اندازه¬گیری میزان فنل کل و فعالیت¬¬ آنتی¬اکسیدانی به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از عصاره متانولی (استخراج در هاون چینی) به ترتیب با روش فولین-سیکالتو و ظرفیت مهار رادیکال¬های آزاد DPPH انجام پذیرفت. با توجه به نتایج آزمایش اثر مثبت کاربرد اسید سالیسیلیک بر بهبود جوانه¬زنی این گیاه در غلظت 5/0 میلی¬مولار نسبت به 2/0 میلی¬مولار بیشتر مشهود بود. با افزایش تنش شوری صفات اندازه¬گیری شده به شدت کاهش یافت. به طوری¬که کمترین میزان درصد و سرعت جوانه¬زنی مربوط به تنش 150 میلی¬مولار به ترتیب 81/0 درصد و 02/0 بود. همچنین کاربرد اسید سالسیلیک باعث بهبود جوانه¬زنی در سطوح مختلف تنش شوری گردید. به طوری¬که بیشترین درصد و سرعت جوانه¬زنی مربوط به پیش¬تیمار بذور با اسید سالسیلیک به مدت 24 ساعت به ترتیب به میزان 11/25 درصد و 62/0 بدست آمد. بیشترین میزان فعالیت آنتی¬اکسیدانی و فنل کل مربوط به تنش 50 میلی¬مولار به¬ترتیب 92/68 درصد و 2/1 میلی¬گرم در گرم وزن تر بود و کاربرد اسید سالسیلیک در سطوح مختلف شوری میزان این صفات را کاهش داد. به طور کلی، هر چند تنش شوری سبب اختلال در جوانه¬زنی پونه¬سا می¬شود؛ ولی می¬توان با پیش¬تیمار بذور با اسید سالسیلیک شاخص¬های جوانه¬زنی آن را در این شرایط بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, پونه¬سا بی¬کرک, تخفیف¬دهنده, شوری, درصد جوانه¬زنی, اسید سالیسیلیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069158,
author = {مجرب مایوان, سپیده and مقدم, محمد and نریمانی, رسول},
title = {اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های جوانه زنی، میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهچه های پونه سا بی کرک (Nepeta nuda) تحت شرایط تنش شوری},
journal = {اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2322-3235},
pages = {21--32},
numpages = {11},
keywords = {پونه¬سا بی¬کرک، تخفیف¬دهنده، شوری، درصد جوانه¬زنی، اسید سالیسیلیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های جوانه زنی، میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهچه های پونه سا بی کرک (Nepeta nuda) تحت شرایط تنش شوری
%A مجرب مایوان, سپیده
%A مقدم, محمد
%A نریمانی, رسول
%J اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی
%@ 2322-3235
%D 2018

[Download]