تحقیقات فرهنگی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2018-7) , صفحات (151-168)

عنوان : ( آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام )

نویسندگان: مسیحه السادات هدایت مفیدی , عطیه کامیابی گل , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تلفن همراه، به عنوان مدرن ترین ابزار ارتباطی، با امکانات گسترده، آساان، و ارزان، کااربرد ویا ه ای دارد. یکای از وظایف و کاربردهای وی ه گوشی های هوشمند، ایجاد فضاها و امکاناتی مانند خدمات پیام کوتاه و راه انادازی گروه هاای ارتباطی از طریق فضاهای مجازی است که ارتباط بین افراد و گروه های مختلف جوامع زباانی و فرهنگای را امکان پاییر می کند. با گسترش سریع محتوا در شبکۀ جهانی اینترنت، یکی از برنامه های راهبردی، حمایت از زباان ملای در محای چندزبانۀ فضای مجازی است. گاهی زبان فارسی به کاررفته در این فضاها دارای ایرادهای اساسی اسات. در ایان مقالاه سعی شده است پیام های کاربران فارسی زبان شبکه ارتباطی تلگرام از منظر زبان شناسی و به روش تحلیل محتوا و میازان همخوانی زبانی و بلاغی پیام های کوتاه با زبان فارسیِ معیار بررسی شود. جامعۀ آماری این پا وه،، شاامل 651 پیاام است که از 5 گروه به طور تصادفی انتخاب شده اند و پیام ها شامل 981 جمله است. مجموع خطاهاا در دو حاوزه، 516 91 درصاد، مرباوط باه اشاکا های بلاغای می شاد. / 18 درصد آن ها مربوط به ایراد های زباانی و 18 / مورد بود که 81 بررسی ها نشان داد که بیشترین خطاها در حوزه زبانی، مربوط به کااربرد اساامی بیگاناه و بیشاترین اشاکا ها در حاوزه بلاغی، مربوط به جابه جایی ارکان جمله است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد زبان فارسی به کاررفته در فضای مجاازی، مغایرت هایی با زبان فارسی معیار دارد. نخستین گام در راستای اصالا خطاهاای زباان ارتبااطی در فضاای مجاازی، آگاهی دادن در مورد نوع خطاها به کاربران است و در وهله بعاد ایان ناهنجاری هاای زباانی بایاد، در صاورت امکاان، کنتر ، و الگوهای معیار، جایگزین آن ها شوند.

کلمات کلیدی

, فضای مجازی, رسانه, زبان فارسی, زبان اینترنتی, الگوهای غیرمعیار, شبکه ارتباطی تلگرام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069164,
author = {هدایت مفیدی, مسیحه السادات and کامیابی گل, عطیه and علیزاده, علی},
title = {آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام},
journal = {تحقیقات فرهنگی ایران},
year = {2018},
volume = {10},
number = {4},
month = {July},
issn = {2008-1847},
pages = {151--168},
numpages = {17},
keywords = {فضای مجازی، رسانه، زبان فارسی، زبان اینترنتی، الگوهای غیرمعیار، شبکه ارتباطی تلگرام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام
%A هدایت مفیدی, مسیحه السادات
%A کامیابی گل, عطیه
%A علیزاده, علی
%J تحقیقات فرهنگی ایران
%@ 2008-1847
%D 2018

[Download]