زیست فناوری, دوره (10), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (231-240)

عنوان : ( مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی‌کم‌چگال پرداخت شده با تابش خورشید توسط باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک در واکنشگاه )

نویسندگان: زهرا منتظر , محمدباقر حبیبی نجفی , محبت محبی , عبد الرسول ارومیه ای ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انباشتگی ضایعات پلی‌اتیلنی یکی از مشکلات زیست‌محیطی عمده است. هدف از این پژوهش بررسی تخریب‌پذیری میکروبی فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی پرداخت شده با تابش آفتاب در شرایط نیمه صنعتی به عنوان روش طبیعی برای حذف ضایعات پلی‌اتیلنی می باشد. فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی به مدت یک ماه در معرض تابش خورشید و سپس به مدت صد روز در واکنشگاه‌های زیستی هوازی تحت تاثیر دو گونه میکروبی اسفنگوباکتریوم مولتیورورم IRN11 و دلفتیا تسوروهاتنزیس IRN27 قرار گرفتند. درصد افت وزن پلی‌اتیلن و تغییرات pH در محیط بررسی شدند. همچنین فیلم از نظر تغییر در ساختار شیمیایی توسط روش FT-IR بررسی شد و جهت بررسی تشکیل لایه میکروبی بر روی سطح و تغییرات سطح پلیمر در مجاورت باکتری‌ها از تصویر برداری با میکرسکوپ الکترونی (SEM) استفاده گردید. افزایش جزئیpH طی دوره انکوباسیون ثبت گردید. درصد کاهش وزن نمونه های پلی‌اتیلن پرداخت شده خورشیدی تحت تاثیر دو باکتری به ترتیب 013/0±31/3% و025/0±98/3% بودند و گروه‌‌های عاملی کربونیلی در این نمونه‌ها در اثر هیدرولیز باکتریایی به صورت معنا داری کاهش یافتند. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی تشکیل لایه‌های میکروبی متفاوت را بر روی سطح پلیمر پرداخت شده با تابش خورشید به وسیله هر دو باکتری نشان دادند. نتایج نشان دادند تابش نورخورشید اثر معنا‌داری در افزایش قابلیت زیست‌تخریب‌پذیری میکروبی فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی داشت و دو باکتری مورد آزمون قادر بودند زیست تخریب پذیری فیلم‌‌های پرداخت شده با تابش خورشید را بهبود بخشند.

کلمات کلیدی

, زیست‌تخریب‌پذیری, پلی‌اتیلن کم چگال, واکنشگاه زیستی, تیمار خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069168,
author = {منتظر, زهرا and حبیبی نجفی, محمدباقر and محبی, محبت and عبد الرسول ارومیه ای},
title = {مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی‌کم‌چگال پرداخت شده با تابش خورشید توسط باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک در واکنشگاه},
journal = {زیست فناوری},
year = {2019},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {2322-2115},
pages = {231--240},
numpages = {9},
keywords = {زیست‌تخریب‌پذیری، پلی‌اتیلن کم چگال، واکنشگاه زیستی، تیمار خورشیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی‌کم‌چگال پرداخت شده با تابش خورشید توسط باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک در واکنشگاه
%A منتظر, زهرا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A محبی, محبت
%A عبد الرسول ارومیه ای
%J زیست فناوری
%@ 2322-2115
%D 2019

[Download]