چشم انداز مدیریت مالی, دوره (7), شماره (19), سال (2017-12) , صفحات (139-164)

عنوان : ( شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , سیدوحید شالباف یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ارزش‌ترین سرمایه¬های هر سازمان منابع انسانی آن سازمان است و یکی از بازارهایی که در کشور به طور خاص مدیران در آن به ایفای نقش می‌پردازند، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران است. وجود مدیران شایسته در نهادهای فعال در بازار سرمایه می¬تواند منابع سرمایه¬گذاران را به شکل مطلوب اداره کرده و بازدهی مطلوب را برای صاحبان سرمایه خود به ارمغان آورد. این پژوهش به منظور شناسایی خصوصیات و ویژگی‌های مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق و بهادار تهران و سپس اولویت‌بندی این مولفه¬ها انجام گرفته است. در این مطالعه در گام نخست، با روش تحقیق کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی با 15 نفر از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق که دارای بیشترین نمره ارزیابی عملکرد مالی (معیارهای شارپ و سورتینو) بودند مصاحبه عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در قالب مضامین دسته¬بندی شدند که با توجه به آنها خصوصیات مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق به پنج بعد خصوصیات رفتاری، فنی، شخصیتی، مدیریتی و میان فردی طبقه‌بندی شدند. سپس در گام دوم با استفاده از نتایج بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش، پرسشنامه‌ای در قالب 27 گویه طراحی گردید تا با روش تحقیق کمی میزان اهمیت هریک از خصوصیات احصاء شده مورد آزمون قرار گیرد. داده‌های جمع‌آوری شده از 108 پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تمامی ابعاد و مولفه‌ها به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین اولویت‌بندی خصوصیات مدیران سرمایه‌گذاری موفق با استفاده از آزمون فریدمن حاکی از آن بود که بعد میان‌فردی بیشترین اهمیت را در موفقیت مدیر داشته و بعد از آن ابعاد شخصیتی، رفتاری، فنی و مدیریتی در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, مدیر سرمایه‌گذاری , صندوق سرمایه‌گذاری مشترک , ارزیابی عملکرد, مالی رفتاری , رویکرد آمیخته اکتشافی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069169,
author = {ناظمی, شمس الدین and مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز and شالباف یزدی, سیدوحید},
title = {شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {چشم انداز مدیریت مالی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {19},
month = {December},
issn = {2645-4637},
pages = {139--164},
numpages = {25},
keywords = {مدیر سرمایه‌گذاری - صندوق سرمایه‌گذاری مشترک - ارزیابی عملکرد- مالی رفتاری - رویکرد آمیخته اکتشافی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%A شالباف یزدی, سیدوحید
%J چشم انداز مدیریت مالی
%@ 2645-4637
%D 2017

[Download]