مطالعات ادبیات تطبیقی, دوره (10), شماره (40), سال (2017-2) , صفحات (49-75)

عنوان : ( بازتاب مضامین نی نامه مولانا در شعر معاصر عرب (با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور) )

نویسندگان: امیر مقدم متقی , پرویز احمدزاده , حلیمه زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تأثیرپذیری از اندیشه¬های متعالی مولانا جلال¬الدّین محمّد بلخی در ادبیّات ملل، این امکان را فراهم می¬آورد که بتوان انعکاس آثار عرفانی او را در آیینۀ اشعار دیگران دید و بر کمال و نقص آن واقف شد. جستار حاضر در¬صدد است تا جلوه¬¬هایی از مضامین نی¬نامۀ مولانا را که عمده¬ترین محور بحث آن جدایی نی از نیستان و اشتیاق بازگشت به سوی آن هست، در شعر «جبران¬خلیل¬جبران»،«خلیل حاوی»،«عبدالوهّاب¬بیاتی»،«ابراهیم¬ناجی»،«حسین¬مجیب¬المصری»و«محمود¬درویش» مورد بررسی قرار دهد و میزان تشابه آنها را تبیین سازد. پرسش اصلی مقاله این است که شاعران مذکور، به هنگام سخن گفتن از نی، تا چه حدودی به معانی و مضامین نی¬نامه نزدیک می¬شوند و آنها را چگونه بیان می¬دارند؟ این شاعران به ترتیب فوق، معانی عرفانی نی-نامه را متناسب با اهداف شعریشان برای بیان بازگشت به وحدت کل هستی، اظهار اشتیاق به آرمانهای جدا گردیده، طلب نیستان آزادی، حکایت آتش عشق، توصیف حالات روحی و بیان تأمّلات روانشناختی و معرفت¬شناسی به کار برده¬اند.

کلمات کلیدی

, کلید واژه: مولانا, شعرمعاصرعرب, نی¬نامه, تشابه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069185,
author = {مقدم متقی, امیر and پرویز احمدزاده and حلیمه زبرجد},
title = {بازتاب مضامین نی نامه مولانا در شعر معاصر عرب (با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور)},
journal = {مطالعات ادبیات تطبیقی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {40},
month = {February},
issn = {2538-5690},
pages = {49--75},
numpages = {26},
keywords = {کلید واژه: مولانا، شعرمعاصرعرب، نی¬نامه، تشابه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب مضامین نی نامه مولانا در شعر معاصر عرب (با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور)
%A مقدم متقی, امیر
%A پرویز احمدزاده
%A حلیمه زبرجد
%J مطالعات ادبیات تطبیقی
%@ 2538-5690
%D 2017

[Download]