پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیات ملل, دوره (2), شماره (6), سال (2017-3) , صفحات (131-149)

عنوان : ( بررسی تطبیقی شعر مدیح نبوی ملا عبدالکریم مدرس و عبدالحمید خطیب )

نویسندگان: امیر مقدم متقی , مسعود باوان پوری , الهام ابراهیمی , وحید سجادی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیح نبوی همانند سـایر انواع شـعری فراز و نشـیبهای فراوانی را پشـت سـر نهاده اسـت. شـاید بتوان سـروده اسـت. اوج اقتدار این نوع شـعر را باید عصر انحطاط و سـرآمد آن را بوصیری دانسـت. مدیح نبوی در ّ آغازگـران ایـن راه را حسـانبن ثابـت و کعببـن زهیر دانسـت که قصیـدۀ اعتذاریة معروف »بانت سـعاد« را شـعر معاصـر نیز جایـگاه واالی خویش را شناختهاسـت و شـاعران در ابیات مختلف به بررسـی خصوصیات ّ ُ س، شـاعر کردزبان، و عبدالحمید الخطیب، روحـی و معنـوی پیامبر اکـرم)ص( پرداخته ّ اند. مال عبدالکریم مدر ّـی بودن شـاعر معاصـر عـرب، در ایـن زمینه نقـاط مشـترکی دارند؛ ماننـد: عظمـت و اخالق پیامبـر)ص(، ام ایشـان، بشـیر و نذیر بودنشـان، معراج و نیز آشـنایی با حضرت خدیجه )س( هسـتند. مقالۀ حاضر میکوشـد بـا بهرهگیـری از مکتـب آمریکایـی ادبیات تطبیقـی و با بهره جسـتن از دیوان دو شـاعر، با اسـتفاده از روش توصیفـیـ تحلیلـی به بیان این نقاط اشـتراک و تبیین آنها بپـردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن اسـت که دو ّی شـاعر در شـعر خویـش به اخلاق واالی پیامبر)ص( و عظمت ایشـان نزد پـروردگار متعال اشـاره کردهاند. ام بـودن پیامبـر)ص( و اینکـه قرآنکریم معجزهای الهی اسـت کـه با وجود بیسـوادی پیامبر)ص( بر ایشـان نازل شدهاسـت، یکی دیگر از نقاط مشـترک مدایح نبوی دو شـاعر اسـت.

کلمات کلیدی

, کلیدواژهها: ُ مدیح نبوی, شعر کردی, عبدالکریم مدرس, شعر عربی, عبدالحمید الخطیب, مکتب آمریکایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069189,
author = {مقدم متقی, امیر and مسعود باوان پوری and الهام ابراهیمی and وحید سجادی فر},
title = {بررسی تطبیقی شعر مدیح نبوی ملا عبدالکریم مدرس و عبدالحمید خطیب},
journal = {پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیات ملل},
year = {2017},
volume = {2},
number = {6},
month = {March},
issn = {2476-5899},
pages = {131--149},
numpages = {18},
keywords = {کلیدواژهها: ُ مدیح نبوی، شعر کردی، عبدالکریم مدرس، شعر عربی، عبدالحمید الخطیب، مکتب آمریکایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی شعر مدیح نبوی ملا عبدالکریم مدرس و عبدالحمید خطیب
%A مقدم متقی, امیر
%A مسعود باوان پوری
%A الهام ابراهیمی
%A وحید سجادی فر
%J پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیات ملل
%@ 2476-5899
%D 2017

[Download]