ادبیات تطبیقی ناسار, دوره (1), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (6-23)

عنوان : ( بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی مطالعه موردپژوهانه: صعالیک و سید یعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف )

نویسندگان: امیر مقدم متقی , مسعود باوان پوری , نرگس لرستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات غنایی، یکی از گونه¬های ادبی است که بیانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است و موضوع اصلی آن، ذکر جمال و کمال محبوب و معشوق و شکایت از بخت و روزگار است و به دو نوع جسمانی (عاشقانه) و روحانی (عرفانی) تقسیم می¬شود. ادبیات و زبان¬های مختلف سرشار از بیان این احساسات و عواطف در قالب شعر می¬باشد؛ ادبیات عربی و کردی به عنوان دو زبان¬ زنده و پویای دنیا شاهد بیان این احساسات هستند. شاعران این دو زبان در شعر خویش توجه خاصی به محبوب و معشوق زمینی داشته و به توصیف زیبایی مادی و معنوی وی پرداخته¬اند. بیان سختی عشق، شکایت از محبوب، دوری و هجران محبوب از وی از دیگر مباحث مشترک در این دو ادبیات است. مقالۀ حاضر برآن است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، به بررسی سیمای معشوق در شعر صعالیک عرب و نیز سیدیعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف به عنوان دو تن از نمایندگان ادبیات کردی بپردازد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: ادب غنایی, معشوق, ادبیات عربی, صعالیک, ادبیات کردی, سیدیعقوب ماهیدشتی, طاهربگ جاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069195,
author = {مقدم متقی, امیر and مسعود باوان پوری and نرگس لرستانی},
title = {بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی مطالعه موردپژوهانه: صعالیک و سید یعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف},
journal = {ادبیات تطبیقی ناسار},
year = {2017},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {1254-5869},
pages = {6--23},
numpages = {17},
keywords = {کلمات کلیدی: ادب غنایی، معشوق، ادبیات عربی، صعالیک، ادبیات کردی، سیدیعقوب ماهیدشتی، طاهربگ جاف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی مطالعه موردپژوهانه: صعالیک و سید یعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف
%A مقدم متقی, امیر
%A مسعود باوان پوری
%A نرگس لرستانی
%J ادبیات تطبیقی ناسار
%@ 1254-5869
%D 2017

[Download]