پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (263-282)

عنوان : ( بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی )

نویسندگان: خدیجه پویانسب , محمد بنایان اول , رضا قربانی , سارا سنجانی , فاطمه یعقوبی شاه نشین سفلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دس اسصیبثی ػولیبت هذیشیت صساػی، ؿٌبخت تغییشات هىبًی خلَکیبت خبن ٍ هحلَل ٍ دسن هتمبثل آًْب ضشٍسی اػت. ًَػبًبت صهبًی ٍ هىابًی ػولىشد، ًبؿی اص تفبٍتّب دس ػطح هلشف ًْبدُ، پیـشفتّبی وـبٍسصی ٍ ّنچٌیی ؿشایط خبن ٍ اللین اػت. تحمیک حبضش دس ػِ ؿْشػتبى خشاػبى سضَی ثِهٌظَس ثشسػی تغییشات صهبًی ٍ هىبًی ػولىشد گٌذم ٍ لَثیب ثب تَخِ ثِ هیضاى تغییش پبساهتشّبی اللیوی اص خولِ دهب ٍ ثبسؽ کَست گشفتِ اػات. پبساهتشّبی اللیوی هزوَس ثشای دٍسُ سٍیؾ گٌذم ٍ لَثیب ثشای دٍسُ آهبسی اص ػبل 1388- 1372 ثش هجٌبی دػتشػی ثِ دادُّبی هیضاى ػولىاشد گٌاذم ٍ لَثیب دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. خْت ثشسػی ًَػبًبت صهبًی ػولىشد اص سٍؽ ػشیّبی صهبًی ٍ آصهَى هٌىٌاذال ٍ دس ثؼاذ هىابى اص دٍ سٍؽ ٍصىدّای ػىغ فبکلِ ٍ وشیدیٌگ اػتفبدُ گشدیذ. ًتبیح ًـبى دادُ اػت وِ 40 تب 77 دسکذ اص تغییشات ػولىشد گٌذم سا هیتَاى ثب هتغیشّابی اللیوای تَکای وشد. تغییشات ػولىشد لَثیب ثب هتغیشّبی آة ٍ َّایی هـْذ ساثطِ هؼٌبداسی داؿت. ػولىشد گٌذم دس ؿْشّبی هـْذ، ًیـبثَس ٍ تشثت حیذسیِ سًٍذ هثجت ٍ ػولىشد لَثیب دس ؿْشّبی هـْذ ٍ تشثت حیذسیِ سًٍذ هٌفی ًـبى داد. اص ثؼذ هىبًی دس ػبل 1388 ػولىشد گٌذم اص ؿشق ثِ ػوت غشة وابّؾ یبفتاِ ٍ ػولىشد لَثیب، ثخؾ هشوضی خشاػبى سضَی (تشثت حیذسیِ) ثبلاتشیی ػولىشد سا داؿتِ اػت.

کلمات کلیدی

, آصهَى هٌىٌذال, دسٍىیبثی, ػشی صهبًی, ًَػبًبت ػولىشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069213,
author = {پویانسب, خدیجه and بنایان اول, محمد and قربانی, رضا and سارا سنجانی and یعقوبی شاه نشین سفلی, فاطمه},
title = {بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {263--282},
numpages = {19},
keywords = {آصهَى هٌىٌذال، دسٍىیبثی، ػشی صهبًی، ًَػبًبت ػولىشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی
%A پویانسب, خدیجه
%A بنایان اول, محمد
%A قربانی, رضا
%A سارا سنجانی
%A یعقوبی شاه نشین سفلی, فاطمه
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2018

[Download]