آب و خاک, دوره (32), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (415-431)

عنوان : ( ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فاطمه یعقوبی شاه نشین سفلی , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی با استفاده از مدل های گیاهی نیازمند داده های بلند مدت و با کیفیت آب و هوایی است. در بسیاری از مناطق این داده ها با کیفیت مطلوب و یا دوره آماری مناسب در دسترس نمی باشند. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی داده های AgMERRA در شبیه سازی نیاز آبی و عملکرد گندم دیـم در استان خراسان رضوی به اجرا درآمد. در این پژوهش از داده های روزانه ایستگاه های سینوپتیک تربت جام، تربت حیدریـه، سـبزوار، سـرخس، قوچـان، کاشمر، گناباد، نیشابور و مشهد استفاده شد. داده های روزانه AgMERRA از پایگاه داده های سازمان فضایی امریکا جمع آوری و سـپس بـا داده هـای مشاهداتی ایستگاه های سینوپتیک مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت شبیه سازی نیاز آبی و عملکرد گندم از مدل کـراپوات و CSM-CERES-Wheat استفاده شد. نتایج نشان داد که تشعشع خورشیدی، دمای حـداقل و حـداکثر AgMERRA در تمـامی منـاطق همبسـتگی )0/7>r2( و توافـق خـوبی )%30 <NRMSE( با داده های مشاهداتی نشان داد. اما سرعت باد و بارندگی روزانه AgMERRA در توافق با مقادیر مشاهداتی متناظر نبود، با این وجود استفاده از مجموع بارندگی 15 روز سبب بهبود وضعیت توافق و همبستگی مشاهده شده در تمامی مناطق گردید. ضریب تغییرات نیاز آبـی و عملکـرد شبیه سازی شده با استفاده از داده های AgMERRA در تمامی مناطق به جز تربت جام، تربت حیدریه و گناباد برای نیاز آبی و مشهد، کاشمر و قوچان برای عملکرد نزدیک به )بین 5- تا 5+ درصد( ضریب تغییرات نیاز آبی و عملکرد شبیه سازی شده با استفاده از داده های مشاهداتی بود. با ایـن وجـود انحراف میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد شبیه سازی شده با استفاده از داده های AgMERRA در تمامی مناطق به جز تربت حیدریه و گناباد برای نیاز آبی در بازه 10- تا 10+ درصد میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد شبیه سازی شده با استفاده از داده های مشاهداتی قرار داشت. با توجه به نتایج حاصله می توان از داده های AgMERRA جهت برآورد میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد گندم دیم در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود. با این وجود این مجموعه داده جهت شبیه سازی دقیق نیاز آبی و عملکرد در یک سال خاص زیاد قابل اعتماد نیست.

کلمات کلیدی

, بارندگی, دادههای آب و هوایی, رگرسیون, مدل گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069216,
author = {یعقوبی شاه نشین سفلی, فاطمه and بنایان اول, محمد and اسدی, قربانعلی},
title = {ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضوی},
journal = {آب و خاک},
year = {2018},
volume = {32},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {415--431},
numpages = {16},
keywords = {بارندگی، دادههای آب و هوایی، رگرسیون، مدل گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضوی
%A یعقوبی شاه نشین سفلی, فاطمه
%A بنایان اول, محمد
%A اسدی, قربانعلی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2018

[Download]