سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی , 2017-07-12

عنوان : ( تعیین دوره بحرانی علف های هرز ذرت نسبت به روزهای پس از کاشت و درجه روز با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته در مشهد )

نویسندگان: پیمان عزتی , قربانعلی اسدی , علی قنبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرت یکی از گیاهان با ارزش دانه¬ای و علوفه¬ای است که تنوع، سازگاری بالا و ارزش غذایی فراوانش آن را در ردیف مهم ترین گیاهان زراعی جهان قرار داده است. ذرت، نیاز مبرمی به کنترل به موقع علف های هرز دارد و اگر علف های هرز مزرعه ذرت دیر کنترل شوند، می توانند عملکرد را بسته به تعداد و نوع علف هرز از 10تا 15 درصد کاهش دهند بدین منظور دانستن دوره بحرانی علف های هرز و کنترل به موقع آن از خسارت کاهش عملکرد این محصول جلوگیری می کند. دوره بحرانی عبارتست از یک دوره زمانی محدود در طول فصل رشد گیاه زراعی که اگر با علف¬های هرز مبارزه شود، عملکرد گیاه زراعی کاهش نیافته و نیازی به عملیات اضافی برای مبارزه با علفهای هرز پس از این دوره یا قبل از آن نخواهد بود. به عبارت ساده¬تر دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز به ما می گوید که مبارزه با علفهای هرز موجود در مزرعه را چه زمانی شروع کنیم و چند روز ادامه دهیم. به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت، آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. آزمایش شامل دو سری تیمارهای کنترل علف¬های هرز بر اساس فنولوژی ذرت بود. تیمار¬های وجین علف های هرز از زمان سبز شدن ذرت تا رسیدن به مرحله چهار برگی، هفت برگی، یازده برگی، هفده برگی و همچنین از زمان کاشت ذرت تا تاسل دهی ذرت. در تیمارهای تداخل علف¬های هرز نیز زمین آلوده به علف های هرز بوده و در زمان فرا رسیدن مراحل فوق تا آخر فصل وجین صورت گرفت. روابط میان عملکرد دانه و دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز توسط آنالیز های رگرسیونی تعیین شد. نتایج آزمایش نشان داد که شاخص سطح برگ در تیمارهای دارای تداخل کاهش ، 8، 16، 18، 25، 35و 45 و سرعت رشد نیز در در تیمار های دارای تداخل کاهش16، 3/23، 3/30و 5/33 نشان داد. تعداد و وزن خشک علف های هرز تیمار کنترل تا مرحله تاسل دهی ذرت به ترتیب 90 و 64/75 درصد نسبت به شاهد بدون کنترل کاهش یافت. تداخل علف های هرز تا پایان فصل به ترتیب موجب کاهش 51 درصدی سطح برگ ذرت نسبت به شاهد کنترل تمام فصل شد.

کلمات کلیدی

شاخص رشدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069220,
author = {عزتی, پیمان and اسدی, قربانعلی and قنبری, علی},
title = {تعیین دوره بحرانی علف های هرز ذرت نسبت به روزهای پس از کاشت و درجه روز با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته در مشهد},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {شاخص رشدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین دوره بحرانی علف های هرز ذرت نسبت به روزهای پس از کاشت و درجه روز با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته در مشهد
%A عزتی, پیمان
%A اسدی, قربانعلی
%A قنبری, علی
%J سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2017

[Download]