علوم زمین, ( ISI ), دوره (27), شماره (107), سال (2018-6) , صفحات (165-172)

عنوان : ( سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری توالیهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره‌بیل بر پایه کنودونتها )

نویسندگان: عباس قادری , جعفر طاهری , اعظم کراچیان , عبدالمجید موسوی‌نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی چینه های رسوبی سیلورین معادل با سازند نیور در شمال باختری رباط قره بیل، باختر بجنورد (جنوب بلافصل کپه داغ باختری) افزون بر تهیه ستون چینه شناسی و معرفی دقیق واحدهای سنگ چینه ای به شناسایی شماری از کنودونتهای لاندوری انجامیده است. چینه های برداشت شده از این برش چینه شناسی با ستبرای 295/5 متر و سنگ شناسی چیره شیل، سنگ آهک سنگواره دار، ماسه سنگ و دولومیت، با گذر همشیب و به واسطه یک واحد آتشفشانی زیردریایی، روی شیلها و ماسه سنگهای منتسب به اردوویسین جای گرفته است و خود توسط ماسه سنگهای کوارتزآرنایتی و شیلهای سرخ رنگ معادل با سازند پادها پوشیده می شوند. کنودونتهای به دست آمده از این چینه ها که شامل عناصر مخروطی، میله ای و صفحهای متعلق به 19 گونه از 10 جنس مختلف هستند، حضور زیست زون بینابینی Aspelundia expansa را تأیید می کنند و شاخص بخش بالایی اشکوب رودانین تا آئرونین هستند. این بازه زمانی همخوانی خوبی با سن ارائه شده توسط بازوپایان، پابرسران و پالینومورفهایی دارد که پیش از این از توالیهای مشابه در باختر کپه داغ معرفی شده بودند.

کلمات کلیدی

, سیلورین, کنودونت, رباط قره بیل, زیست زون, سازند نیور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069223,
author = {قادری, عباس and جعفر طاهری and اعظم کراچیان and عبدالمجید موسوی‌نیا},
title = {سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری توالیهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره‌بیل بر پایه کنودونتها},
journal = {علوم زمین},
year = {2018},
volume = {27},
number = {107},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {165--172},
numpages = {7},
keywords = {سیلورین، کنودونت، رباط قره بیل، زیست زون، سازند نیور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری توالیهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره‌بیل بر پایه کنودونتها
%A قادری, عباس
%A جعفر طاهری
%A اعظم کراچیان
%A عبدالمجید موسوی‌نیا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2018

[Download]