پژوهش های علوم گیاهی, دوره (48), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (865-876)

عنوان : ( بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی‌‌های رشدی عملکرد دانه و علوفۀ ذرت )

نویسندگان: رضا حیدری پورکشکوئی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش در سال 1394 به­صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. نیتروژن در پنج سطح (0، 150، 300، 450، 600 کیلوگرم در هکتار) و تراکم در سه سطح (10، 15 و20 بوته در مترمربع) به ترتیب عامل اصلی و فرعی آزمایش بودند. بنابر نتایج، بیشینه شاخص سطح برگ با کاربرد 450 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. کمترین سرعت رشد محصول در شرایط بدون کاربرد و بیشترین میزان این شاخص با کاربرد 450 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. صرف­نظر از تراکم کشت، ارتفاع بوتۀ ذرت در نتیجه افزایش کاربرد نیتروژن تا سطح 450 کیلوگرم در هکتار به­طور معنی­داری افزایش و پس از آن با افزایش نیتروژن به سطح 600 کیلوگرم در هکتار، به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. بیشینه شاخص سطح برگ (معادل 32/6 واحد) و تجمع مادۀ خشک (3623 گرم بر مترمربع زمین در روز) در تراکم بیست بوته در مترمربع به دست آمد. بیشترین عملکرد علوفه (68/72 تن در هکتار) در تیمار 450 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با تراکم بیست بوته در مترمربع و بیشترین عملکرد دانه (76/10 تن در هکتار) در تیمار 450 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با تراکم ده بوته در مترمربع مشاهده شد. به نظر می­رسد به­رغم اثر سوء زیست‌محیطی ناشی از کاربرد بالای نیتروژن، کاربرد آن تا سطح 450 کیلوگرم در هکتار همراه با تراکم خیلی بالا، عملکرد علوفه را افزایش خواهد داد.

کلمات کلیدی

تراکم کاشت؛ ذرت؛ عملکرد دانه و علوفه؛ کود نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069225,
author = {حیدری پورکشکوئی, رضا and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی‌‌های رشدی عملکرد دانه و علوفۀ ذرت},
journal = {پژوهش های علوم گیاهی},
year = {2017},
volume = {48},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-0298},
pages = {865--876},
numpages = {11},
keywords = {تراکم کاشت؛ ذرت؛ عملکرد دانه و علوفه؛ کود نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی‌‌های رشدی عملکرد دانه و علوفۀ ذرت
%A حیدری پورکشکوئی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهش های علوم گیاهی
%@ 2008-0298
%D 2017

[Download]