مخاطرات محیط طبیعی, دوره (7), شماره (17), سال (2017-11) , صفحات (175-194)

عنوان : ( ریسک تولید گندم پاییزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

G2 5; B /D @  @GH I:? I: =B C5;D 6 E = FG @5A @ >? :; <5 = 9 &* 8 @GH I:? I: ;: * @5 5 RS 20 .= NO5A PQ5A @ MK @ K GL; 8 5= .': (D RCP2.6 G ;: = 2021 -2050  CORDEX V! MK @ K 8 ;U .': 5 : 1982-2011 @B = @K: AquaCrop 5 = K  ;: Y5 = ZG( @  6 E & .': 5 (D W= 5; B 'WX RCP8.5 4/88 = == [ ** = 8/5 2/6 G ;: = 5; B  6 8* 3/79 /D  6 E :G 5& .': 5 'L ` \ (  \ ( = _G= 5; B Q ^*  YG] 5& \ ( ' E .': 5B ': = 6 8* 5/24 K FG @5A @ >?   O 5 IbM FG @5A @ >? MG :D @ P * a M .5= 8=O5 SO @ K S? I  dGQ YA e: = .5M 5bM ?; FG @5A >? IG;E = = @5A @ >? G= c;X O 5 IbM a M .': 5 @5;= ;W! 5 : g  _&M 5 %G* fS 5& 6 E 5;O @5A @ >? O fS = AGM 'AS 52 .G 5b O 5 %G* fS =G;X _&M  :G * K fS @O % 9; 5; IbM 8 .G ( K ? * :G fS = AGM 'AS 52 = 5 :O 5; B @  O ? dGQ h% K O fS I = C5;D 'bO ' =Q = 9; 'AS K 5; B 6 E I5b = GX = O ': IB .5 5G? :O K[ :B @5A @ >?

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, شاخص های حدی, ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069232,
author = {عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم and انصاری, حسین and علیزاده, امین and بنایان اول, محمد},
title = {ریسک تولید گندم پاییزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)},
journal = {مخاطرات محیط طبیعی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {17},
month = {November},
issn = {2345-6353},
pages = {175--194},
numpages = {19},
keywords = {تغییر اقلیم، شاخص های حدی، ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریسک تولید گندم پاییزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%A انصاری, حسین
%A علیزاده, امین
%A بنایان اول, محمد
%J مخاطرات محیط طبیعی
%@ 2345-6353
%D 2017

[Download]