پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (89-106)

عنوان : ( مدل‌یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک‌شغل کارکنان با نقش تعدیل‌گر قاطعیت مدیر )

نویسندگان: سمانه صادقیان , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه استرس‌شغلی و قصد ترک‌شغل با نقش تعدیل‌گر قاطعیت‌مدیر و تاثیر قصد ترک شغل بر برنامه‌ریزی نیروی‌انسانی انجام شده‌است. جامعه آماری، کارکنان بانک‌های شهر فریمان، شامل 22 بانک بوده است که بر اساس فرمول کوکران، 152 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات به کمک پرسشنامه استاندارد برای هر یک از متغیرها جمع‌آوری شد و روایی آن به روش روایی محتوایی و روایی صوری مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/73 به‌دست آمده است که نشانگر پایایی بالای پرسشنامه میباشد. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات گردآوری شده، با استفاده از نرم‌افزارهای spss16.00 وAmos22.0 انجام شده‌است. اصلیترین نتایج تحقیق نشان داد که: 1)استرس‌شغلی با قصد ترک‌شغل کارکنان بانک‌های شهر فریمان رابطه داشته است؛ 2)قاطعیت‌مدیر، رابطه استرس‌شغلی با قصد ترک‌شغل را کاهش داده است؛ 3) محیط کاری پرفشار و استرس‌شغلی بالا در میان کارکنان باعث قصد ترک‌شغل در آن‌ها شده است؛ 4) برنامه ریزی نیروی‌انسانی در بانک ها با بهره گیری از روش های کمی‌امکان پذیر است. در پایان پیشنهاد شده است که برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای نیروی‌انسانی در بانک های شهر فریمان، به ترتیب از روش نرخ روند و روش فن زنجیره مارکو استفاده شود.

کلمات کلیدی

استرس‌شغلی؛ قصد ترک‌شغل؛ قاطعیت‌مدیر؛ برنامه‌ریزی نیروی‌انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069243,
author = {صادقیان, سمانه and آهنچیان, محمدرضا},
title = {مدل‌یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک‌شغل کارکنان با نقش تعدیل‌گر قاطعیت مدیر},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-6977},
pages = {89--106},
numpages = {17},
keywords = {استرس‌شغلی؛ قصد ترک‌شغل؛ قاطعیت‌مدیر؛ برنامه‌ریزی نیروی‌انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک‌شغل کارکنان با نقش تعدیل‌گر قاطعیت مدیر
%A صادقیان, سمانه
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2017

[Download]