تحقیقات غلات, دوره (7), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (301-313)

عنوان : ( بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی )

نویسندگان: تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از کمپوست همراه با کودهای شیمیایی به عنوان یک ضرورت در ایجاد کشاورزی پایدار شناخته شده است. به منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و کمپوست در رژیم های مختلف آبیاری بر صفات مرفولوژیک برنج، آزمایشی به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور در سال های 1392و 1393 اجرا شد. تیمارهای اصلی شامل سه رژیم آبیاری شاهد )یا آبیاری به میزان یک سوم برابر تبخیر از تشتک تبخیر(،1 و 7/0 برابر تبخیر از تشت تبخیر (Ep) و تیمارهای فرعی شامل شاهد بدون کود (C1)، 60 K 30-P60-N کیلوگرم در هکتار (C2) ، 5 تن در هکتار کمپوست+ C2 (C3) ،5 تن در هکتار کمپوست + 60N کیلوگرم در هکتار (C4)،5 تن در هکتار کمپوست + P30K60 کیلوگرم در هکتار (C5) و 5 تن در هکتار کمپوست (C6) بود. نتایج سال اول نشان داد که اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری و کود بر صفات اندازه گیری شده به جز وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. در سال دوم نیز این اثر متقابل بر تعداد پنجه، ارتفاع گیاه، عملکرد زیست توده، عملکرد کاه، و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد و بر طول خوشه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود، اما اثر معنی داری بر سایر صفات مورد مطالعه نداشت. مناسب ترین مدیریت استفاده از ا استفاده از کود شیمیایی نیتروژن به مقدار توصیه شده آبیاری به اندازه یک برابر تبخیر از تشت تبخیر همراه به پنج تن کمپوست بود که علاوه بر کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به ویژه کودهای فسفر و پتاسیم، حد بود 21.18 درصد صرفه جویی در مصرف آب را به همراه داشت

کلمات کلیدی

, آبیاری, برنج, کمپوست, کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069261,
author = {رضوی پورکومله, تیمور and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر and امامی, حجت and مسعود کاووسی},
title = {بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی},
journal = {تحقیقات غلات},
year = {2017},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0163},
pages = {301--313},
numpages = {12},
keywords = {آبیاری، برنج، کمپوست، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی
%A رضوی پورکومله, تیمور
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A امامی, حجت
%A مسعود کاووسی
%J تحقیقات غلات
%@ 2252-0163
%D 2017

[Download]