دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (25), شماره (6), سال (2018-3) , صفحات (106-117)

عنوان : ( بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده )

نویسندگان: هاجره کلکلی , رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , خدیجه صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مواجهه با ترکیبات شبه استروژنی در طی دوره های بحرانی از تکوین به ویژه در دوره نوزادی می تواند اثرات زیان آوری را بر بافت پستان در مراحل بعدی زندگی داشته باشد. در این تحقیق، اثرات تیمار نوزادی داروی آنتی استروژن تاموکسیفن و استروژن قارچی زیرالنون بر برخی شاخصه های بافت شناسی غده پستان در موش سوری ماده بررسی گردید. به 4 گروه شامل سه گروه تیماری و یک گروه کنترل)بدون BALB/c مواد و روش ها: 20 نوزاد موش سوری ماده از نژاد )2 mg/kg/day( 400 (، گروه تیمار با زیرالنون μg/kg/day( تیمار( تقسیم شدند. گروه های تیماری شامل گروه تیمار با تاموکسیفن و گروه تیمار با تاموکسیفن+زیرالنون بودند. تیمارها به صورت روزانه از روز 1 تا 5 پس از تولد و به صورت تزریق زیر جلدی صورت گرفت. سپس در حدود 70 روز پس از تولد موش ها عمیقاً بیهوش شده و پستان از بدن خارج گردید. به دنبال رنگ آمیزی، نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره مورد بررسی بافتی قرار گرفتند. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد گروه تیمار با تاموکسیفن موجب کاهش ضخامت اپی تلیوم مجرای شیری و حجم نوک در گروه تیمار با زیرالنون و گروه تیمار با تاموکسیفن+زیرالنون در مقایسه با گروه کنترل، ضخامت اپی - .)P< پستان می شود) 0.05 تلیوم و حجم نوک پستان تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بررسی ساختار مجرای شیری غدد پستانی در سطح میکروسکوپ الکترونی حاکی از اثرات تخریبی تیمار نوزادی تاموکسیفن بر ساختار اپی تلیوم مجرای شیری بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تجویز نوزادی تاموکسیفن بر غدد پستانی اثرات آنتی استروژنی اعمال می کند و از رشد طبیعی بافت پستان جلوگیری می نماید، اما زیرالنون نتایج زیان آوری را بر بافت پستان اعمال نمی کند.

کلمات کلیدی

, غدد پستانی, تاموکسیفن, زیرالنون, استروژن, موش سوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069269,
author = {کلکلی, هاجره and رحمت اله پرندین and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and خیرآبادی, معصومه and صداقت, خدیجه},
title = {بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی ایلام},
year = {2018},
volume = {25},
number = {6},
month = {March},
issn = {1563-4728},
pages = {106--117},
numpages = {11},
keywords = {غدد پستانی، تاموکسیفن، زیرالنون، استروژن، موش سوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده
%A کلکلی, هاجره
%A رحمت اله پرندین
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A خیرآبادی, معصومه
%A صداقت, خدیجه
%J دانشگاه علوم پزشکی ایلام
%@ 1563-4728
%D 2018

[Download]