پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (15), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (71-86)

عنوان : ( حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی )

نویسندگان: احسان عسکریان , محسن کاهانی , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وظیفه اصلی نظرکاوی استخراج و تشخیص حس مثبت یا منفی (رضایت‌مندی) افراد، از روی اطلاعات متنی است. نبود یک واژه‌نامه حسی فارسی عامل یکی از چالش‌‌های اصلی نظرکاوی در زبان فارسی است. در این مقاله روشی جدید برای تولید شبکه واژگان حسی فارسی (حس‌نگار) با استفاده از منابع زبانی فارسی و انگلیسی ارائه می‌شود. همچنین پیکره نظرات فارسی ایجاد‌شده برای انجام پژوهش‌های نظرکاوی، معرفی خواهند‌شد. برای تولید حس‌نگار ابتدا شبکه واژگان جامع زبان فارسی (فردوس‌نت) ساخته شده‌است. سپس میزان حس هر گروه هم‌معنی در شبکه واژگان حسی انگلیسی به کلمات متناظر آنها در حس‌نگار (شبکه واژگان حسی فارسی) نگاشت می‌شود. در آزمایش‌های انجام‌شده، مشخص شد که حس‌نگار دارای دقت 86/0 و نرخ بازیابی 75/0 است و می‌تواند به عنوان واژه‌نامه حسی مرجع برای زبان فارسی استفاده شود

کلمات کلیدی

, نظر‌کاوی, شبکه واژگان فردوس‌نت, واژه‌نامه حسی, ابزارهای پردازش متون زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069271,
author = {عسکریان, احسان and کاهانی, محسن and شریفی, شهلا},
title = {حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی},
journal = {پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing},
year = {2018},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {2538-4201},
pages = {71--86},
numpages = {15},
keywords = {نظر‌کاوی، شبکه واژگان فردوس‌نت، واژه‌نامه حسی، ابزارهای پردازش متون زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی
%A عسکریان, احسان
%A کاهانی, محسن
%A شریفی, شهلا
%J پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing
%@ 2538-4201
%D 2018

[Download]