رسوب شناسی کاربردی, دوره (6), شماره (11), سال (2018-6) , صفحات (1-14)

عنوان : ( برخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمالشرق ایران )

نویسندگان: امین سعیدی رشک علیا , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند پستهلیق )پالئوسن زیرین( در برش چهچهه از 5 از نظر اکسید های اصلی (UCC) سازند به منظور تفسیر برخاستگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. این شیلها نسبت به پوستهی قارهای فوقانی غنیشدگی را نشان می دهند. با رسم CaO و U تهیشدگی و از نظر Sr , Ba, Nb, Ce و عناصر فرعی SiO2 , Al2O3 ، Na2O ,P2O5 از نظر سنگ منشا، آذرین حد واسط برای شیلهای پستهلیق Al2O در مقابل 3 Zr و نمودار دوتایی Al2O در مقابل 3 TiO نمودار دوتایی 2 Th/Sc/Zr و همچنین نمودارهای سهتایی SiO در مقابل 2 K2O/Na2O پیشنهاد می شود. برای تعیین موقعیت تکتونیکی از نمودارهای محاسبه شده برای این CIA استفاده شد که نشاندهنده ی موقعیت تکتونیکی جزایر کمان قارهای است. اندیس ,La/Th/Sc ,Th/Co/Zr نیز Ni/Co ,U/Th شیلها بیانگر شدت هوازدگی ضعیف تا متوسط و شرایط آب و هوایی خشک تا نیمهخشک بوده است. شاخصهای حاکم بودن شرایط اکسیدی در محیط رسوبگذاری را نشان می دهند. آغاز پالئوسن در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کپهداغ با شروع حرکات تکتونیکی و پسروی دریا همراه بوده که درحوضه ی کپهداغ منجر به تهنشینی رسوبات سیلیسی آواری پستهلیق شده است به گونهای که ضخامت این سازند با پسروی دریا از سمت جنوبشرق به شمالغرب کاهش پیدا می کند.

کلمات کلیدی

, سازند پسته لیق, ژئوشیمی, سنگ منشا, موقعیت تکتونیکی, هوازدگی دیرینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069274,
author = {سعیدی رشک علیا, امین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {برخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمالشرق ایران},
journal = {رسوب شناسی کاربردی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {11},
month = {June},
issn = {2322-147X},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {سازند پسته لیق، ژئوشیمی، سنگ منشا، موقعیت تکتونیکی، هوازدگی دیرینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمالشرق ایران
%A سعیدی رشک علیا, امین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J رسوب شناسی کاربردی
%@ 2322-147X
%D 2018

[Download]