آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (243-258)

عنوان : ( شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضهی آبریز سد سلمان فارسی )

نویسندگان: دل ارام هوشمندکوچی , کاظم اسماعیلی , علیرضا فریدحسینی , سیدحسین ثنائی نژاد , داور خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات بالقوه‌ی تغییر اقلیم بر منابع آبی حوضه‌ی آبریز سد سلمان فارسی با استفاده از ابزار ارزیابی آب و خاک(SWAT) انجام شد. داده‌های اقلیمی از سه مدل گردش عمومی GCM تحت دو سناریوی RCP2.6 و RCP8.5‌ در دوره‌ی زمانی آینده (2050-2020(‌ بعد از واسنجی مدل SWAT به آن وارد و تغییرات رواناب، آب آبی، جریان آب سبز و ذخیره‌ی آب سبز شبیه‌سازی شد و سپس با دوره‌ی پایه‌ی (2008-1978) مورد مقایسه قرار گرفت. کارآیی مدل در شبیه‌سازی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه توسط معیار‌های ارزیابی عملکرد مدل در ایستگاه آب‌سنجی تنگ‌کارزین به عنوان خروجی حوضه، در دوره‌ی واسنجی (مقادیر NSE و R2‌ به‌ترتیب برابر 77/0 و 80/0) و صحت‌سنجی (مقادیر NSE و R2‌ به‌ترتیب برابر 57/0 و 67/0) تأیید می‌شود. نتایج پیش‌بینی مدل‌های اقلیمی حاکی از افزایش تکرار بارش‌های شدیدتر و کاهش وقایع بارش با شدت کم در دوره‌ی آینده نسبت به گذشته و همچنین افزایش دمای حداقل و حداکثر در حوضه می‌باشد. این تغییرات منجر به افزایش سالانه‌ی رواناب و آب آبی ناشی از افزایش وقایع حدی و پتانسیل سیل‌خیزی حوضه و همچنین افزایش جریان آب سبز ناشی از افزایش دما و بارش در دوره‌ی آینده می‌شود. یافته‌های این تحقیق می‌تواند برای مدیران و سیاستگذاران منابع آب جهت ارائه‌ی برنامه‌ها و راهکارهای مدیریتی در مواجه با تغییرات اقلیمی مفید باشد.

کلمات کلیدی

, آب آبی, آب سبز, شبیهسازی هیدرولوژیکی, مدل گردش عمومی جو, مدل SWAT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069278,
author = {هوشمندکوچی, دل ارام and اسماعیلی, کاظم and فریدحسینی, علیرضا and ثنائی نژاد, سیدحسین and داور خلیلی},
title = {شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضهی آبریز سد سلمان فارسی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2019},
volume = {13},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {243--258},
numpages = {15},
keywords = {آب آبی، آب سبز، شبیهسازی هیدرولوژیکی، مدل گردش عمومی جو، مدل SWAT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضهی آبریز سد سلمان فارسی
%A هوشمندکوچی, دل ارام
%A اسماعیلی, کاظم
%A فریدحسینی, علیرضا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A داور خلیلی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2019

[Download]