علوم و مهندسی خوردگی, دوره (7), شماره (16), سال (2018-3) , صفحات (21-30)

عنوان : ( بررسی اثر دما و غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم )

نویسندگان: امیر محققی , رضا عارفی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر بازدارندگی دی پتاسیم هیدروژن فسفات ) DKP ( بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 ASTM در محدوده دمایی از 25 تا 55 ºC و غلظت های مختلف بازدارنده از 7 تا 23 mM در محلول 1 mM از کلرید سدیم با استفاده از روش پلاریزاسیون دینامیکی مطالعه شده است. با افزایش دما از 25 تا 35 ºC ، دانسیته جریان خوردگی از 30 به 120 μA/cm2 رسید. برهم کنش اثر غلظت بازدارنده و دمای محلول نشان داد که با افزایش دما، سیستم در غلظت های بالاتری از بازدارنده دارای رفتار رویین 1 خواهد بود. مکانیسم جذب از طریق پارامترهای ترمودینامیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. با اضافه نمودن 7 mM از بازدارنده به محلول، مقدار انرژی فعا لسازی از 82 به 50 kJ/mol کاهش پیدا کرده است که کاهش Ea در حضور بازدارنده بیانگر جذب شیمیایی بازدارنده در سطح فلز کربن استیل م یباشد. علاوه براین، نتایج نشان داد که بازدارنده در دماهای بالاتر دارای بازده بیشتری است بطوریکه با افزایش دما از 25 به 35 ºC بازده بازدارنده در غلظت DKP 7 mM از 33 به 67 درصد افزایش یافت. تصویربرداری سطحی SEM و آنالیز طیف سنجی EDS نیز تایید کننده نتایج اندازه گیری های الکتروشیمیایی بود.

کلمات کلیدی

, بازدارنده خوردگی, دی پتاسیم هیدروژن فسفات, پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی, انرژی فعال سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069279,
author = {محققی, امیر and عارفی نیا, رضا},
title = {بررسی اثر دما و غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم},
journal = {علوم و مهندسی خوردگی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {16},
month = {March},
issn = {2251-6417},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {بازدارنده خوردگی، دی پتاسیم هیدروژن فسفات، پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی، انرژی فعال سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر دما و غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم
%A محققی, امیر
%A عارفی نیا, رضا
%J علوم و مهندسی خوردگی
%@ 2251-6417
%D 2018

[Download]