جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (22), سال (2017-5) , صفحات (183-204)

عنوان : ( تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران) )

نویسندگان: زینب تیموری یانسری , سیدرضا حسین زاده , عطاالله کاویان , حمیدرضا پورقاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینلغزش، یکی از مهمترین خطرات ژئومورفولوژیکی با خسارات اکولوژیکی و اقتصادی قابل توجّه است. منطقۀ مورد مطالعه به دلیل شرایط فیزیوگرافی و آبوهوایی از مناطق حساس و در معرض خطر زمینلغزش محسوب میگردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین عرصههای حساس به وقوع زمینلغزش با استفاده از شاخص انتروپی شانون در حوزۀ آبخیز چهاردانگه )استان مازندران( صورت پذیرفته است. به این منظور، ابتدا نقشۀ پراکنش زمینلغزش منطقه با استفاده از تصاویر گوگل ارث و بازدیدهای گستردۀ میدانی تهیه گردید. نقشههای عوامل تأثیرگذار بر وقوع زمینلغزش شامل درجۀ شیب، جهت شیب، انحنای سطح، انحنای نیمرخ، طبقات ارتفاعی، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص وضعیّت توپوگرافی، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمالشده، کاربری اراضی، زمینشناسی، فاصله از گسل، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از جاده، تراکم گسل، تراکم زهکشی و تراکم جاده در محیط نرمافزار ArcGIS تهیه شد. نتایج اولویتبندی عوامل مؤثّر با استفاده از شاخص انتروپی نشان داد که لایههای ارتفاع، درجۀ شیب، انحنای سطح و کاربری اراضی بیشترین تأثیر را بر رخداد زمینلغزشهای منطقه، داشتهاند و 05 / 51 درصد منطقۀ مورد مطالعه در طبقه حساسیت زیاد و خیلی زیاد نسبت به وقوع زمینلغزش قرار دارد. همچنین ارزیابی نقشۀ حساسیت تهیه شده با استفاده از منحنی ROC و درصد نقاط لغزشی بیانگر دقت خوب مدل مذکور برای منطقۀ مورد مطالعه است.30

کلمات کلیدی

, پهنهبندی زمینلغزش, مدل انتروپی شانون, منحنی تشخیص عملکرد نسبی, حوزۀ آبخیز چهاردانگه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069290,
author = {تیموری یانسری, زینب and حسین زاده, سیدرضا and عطاالله کاویان and حمیدرضا پورقاسمی},
title = {تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {22},
month = {May},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {183--204},
numpages = {21},
keywords = {پهنهبندی زمینلغزش، مدل انتروپی شانون، منحنی تشخیص عملکرد نسبی، حوزۀ آبخیز چهاردانگه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران)
%A تیموری یانسری, زینب
%A حسین زاده, سیدرضا
%A عطاالله کاویان
%A حمیدرضا پورقاسمی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2017

[Download]