تحلیل فضایی مخاطرات محیطی, دوره (4), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (17-38)

عنوان : ( تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه¬های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , حمیده محمودی , محمدرضا دربان استانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم تاب‌آوری ارمغان تحول مدیریت مخاطرات دهه‌ی حاضر است. امروزه دیدگاه‌ها و نظریه‌های مدیریت سوانح و توسعه‌ی پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. سوانح طبیعی مثل زلزله، خشک‌سالی، سیل و... به‌عنوان پدیده¬های اجتناب‌ناپذیری به‌حساب می-آیند که همیشه خطری جدی برای توسعه به‌خصوص توسعه روستایی به شمار می¬روند. جهت کاهش آسیب¬های ناشی از سوانح طبیعی باید ظرفیت و توان روستاها را برای مقابله با این حوادث بالا برد. هدف این پژوهش تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر ارتقای تاب‌آوری محیطی روستاییان در هنگام مواجهه با مخاطرات طبیعی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاروج می‌باشد. در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به‌کارگیری پرسشنامه استفاده‌شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفاء کرونباخ برای ابعاد مختلف تأمین شد. جامعه آماری، 4591 خانوار از روستاهای مناسب برای اسکان موقت بوده است که بر پایه فرمول کوکران، شمار نمونه¬ها 252 نمونه به دست آمد، این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. یافته¬های تحقیق نشان داد که عوامل بُعد زیرساختی با میانگین 2.92 بیشترین و عوامل بُعد اقتصادی با میانگین 2.58 کمترین تأثیر را در تاب‌آوری روستاها داشته است. بر اساس آزمون T میانگین واقعی نظر کل پاسخگویان از 3 کوچک‌تر و در حد متوسط به پایین است. همچنین به‌منظور ارزیابی میزان اثرگذاری هر یک از شاخص‌های تحقیق بر میزان تاب‌آوری در روستاهای موردمطالعه، از آزمون آماری تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که مشخص گردید از بین شاخص¬های موردمطالعه «میزان رضایت روستائیان از عملکرد شورا و دهیاری»، «نقش نهادها در آموزش مردم در مورد حوادث مختلف» و «استفاده از مصالح جدید و بادوام برای پیشگیری از اثرات مخرب حوادث» بیشترین اثر را در تاب‌آوری روستاهای موردمطالعه دارند. همچنین برای تعیین بهترین روستا ازنظر تاب‌آوری برای استقرار پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران از سه تکنیک ارزیابی مجموع نسبت-ها، ویکور و تحلیل خاکستری استفاده شد و بر اساس روش میانگین رتبه‌ها، اولویت‌بندی روستاهای موردمطالعه انجام شد، که روستاهای مفرنقاه، استاد و پیرعلی با توجه به شاخص¬های تاب‌آوری موردبررسی در مناطق روستایی بالاترین رتبه را دارا بودند و روستای ریزه و رشوانلو پایین‌ترین رتبه را داشته است.

کلمات کلیدی

, تاب‌آوری, مخاطرات محیطی, بعد سازمانی- نهادی, مدل ارزیابی مجموع نسبت¬ها, بخش مرکزی فاروج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069300,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی and محمودی, حمیده and دربان استانه, محمدرضا},
title = {تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه¬های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج)},
journal = {تحلیل فضایی مخاطرات محیطی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-7892},
pages = {17--38},
numpages = {21},
keywords = {تاب‌آوری، مخاطرات محیطی، بعد سازمانی- نهادی، مدل ارزیابی مجموع نسبت¬ها، بخش مرکزی فاروج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه¬های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%A محمودی, حمیده
%A دربان استانه, محمدرضا
%J تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
%@ 2423-7892
%D 2018

[Download]