برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (7), شماره (24), سال (2018-6) , صفحات (123-145)

عنوان : ( تبیین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی ( مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , زهرا مظفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری کشاورزی به عنوان راهبردی بدیل، می¬تواند در زمینه توسعه پایدار روستایی و کشاورزی کمک شایانی نماید. بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی عواملی که نقش مهمی در گرایش روستاییان به فعالیت¬های گردشگری کشاورزی دارند پرداخته است، تا بتواند به روند توسعه مناطق روستایی شدت بخشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل روستاهای گردشگری دهستان فضل بخش شهرستان نیشابور با 4527 نفر جمعیت و 1325خانوار می¬باشد. حجم جامعه نمونه 261 نفر از سرپرستان خانوار در روستاهای نمونه گردشگری در این دهستان می¬باشد که با استفاده از روش نمونه¬گیری سهمیه¬ای و تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. روش گردآوری داده¬ها؛ میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می¬باشد. روش تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون t test، تحلیل عاملی و آزمون همبستگی پیرسون می¬باشد. در آزمون تحلیل عاملی گام نخست برای اطمینان از کفایت نمونه‌گیری و تشخیص مناسب بودن داده‌ها برای انجام تحلیل عاملی، آزمون کایزر مایر(KMO)و بارتلت به کار رفت؛ با توجه به اینکه شاخص کایزر مایر برابر با 711/0 با سطح معناداری 000/0 به دست آمد، نتایج آزمون کفایت حجم نمونه و مناسب بودن داده‌ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان داد پس از اجرای تحلیل-عاملی، مطابق نتایج ماتریس عاملی چرخش¬یافته 8 عامل با مقدار ویژه بالاتر از 1 و بار عاملی بالاتر از 4/0 استخراج گردید. مجموع درصد واریانس تبیین شده 8 عامل استخراج شده است که به ترتیب آموزش و مهارت با میزان واریانس 16/10 درصد، به عنوان عامل اول؛ عامل حمایت¬ها و سیاستگذاری دولتی، با میزان واریانس 89/7 درصد به عنوان عامل دوم؛ عقاید غیرتوسعه¬ای و نوع نگاه کشاورزان با درصد واریانس 5/6 درصد، به عنوان عامل سوم نامگذاری شد و دسترسی به شهر، با میزان واریانس 25/5 درصد به عنوان عامل هفتم و اعتماد به نفس و ریسک پذیری، با واریانس 072/5 درصد به عنوان عامل هشتم نامگذاری شدند. همچنین نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می¬دهد که بین گرایش به گردشگری کشاورزی و متغیرهای مربوط به(میزان سن، نوع شغل، میزان تحصیلات، میزان درآمد، میزان کار در مزارع و باغات و میزان رفت و آمد به شهر در طول هفته) رابطه وجود دارد. بنابراین به منظور توسعه گردشگری کشاورزی فقط ابتکار و تلاش صاحبان مزارع گردشگری کافی نیست، بلک نیازمند برنامه ریزی، دریافت حمایت¬های مالی و آموزشی لازم، زیرساخت¬ها و تسهیلات عمومی مناسب و مشارکت فعال مقامات و معتمدین محلی نیز می باشد.

کلمات کلیدی

, گردشگری کشاورزی, عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی, دهستان فضل, توسعه روستایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069301,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مظفری, زهرا},
title = {تبیین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی ( مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور)},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2018},
volume = {7},
number = {24},
month = {June},
issn = {2322-309X},
pages = {123--145},
numpages = {22},
keywords = {گردشگری کشاورزی، عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی، دهستان فضل، توسعه روستایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی ( مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مظفری, زهرا
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2018

[Download]