برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (8), شماره (2), سال (2018-6) , صفحات (1-24)

عنوان : ( بررسی و تحلیل اثرات ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی بر توسعه سکونتگاه¬های روستایی (مطالعه موردی: روستای رادکان شهرستان چناران) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حسن گیاهی , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد اقامتگاه‌های بوم¬گردی چند سالی است که در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و دارای آثار تاریخی و طبیعی شکل‌گرفته و موردحمایت سازمان¬های متولی است. از طرفی نیز مشکلات شهرنشینی و فطرت طبیعت دوست آدمی، او را به دامان طبیعت و مناطق آرام می‌کشاند. لذا این عامل فرصت خوبی است تا اسباب توسعه روستایی از طریق گردشگری و خدمات آن صورت پذیرد. این پژوهش به‌طور مشخص قصد دارد تا اثرات ایجاد اقامتگاه بوم گردی بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی روستای رادکان چناران را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین روستای رادکان است (N=3734) که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و به‌طور تصادفی ساده 146 نفر از اهالی روستا است. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها و سنجش متغیرهای تحقیق، پرسشنامه است. میزان اعتبار (روایی) شاخص¬ها توسط 10 نفر از داوران متخصص در حوزه مطالعات گردشگری مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و میزان پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون کرونباخ (با رقم 91/0) در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در قالب روش تحلیل عاملی استفاده‌شده است. نتایج تحقیق از تقلیل 37 متغیر، بیانگر 8 عامل استخراج‌شده بوده که 88.69 درصد از واریانس را تبیین می‌کند، و نشان از رضایت‌بخش بودن تحلیل عاملی و متغیرهای موردبررسی است. براین اساس، عامل اشتغال‌زایی که 21.65 درصد اثرگذاری اقامتگاه بوم¬گردی را تبیین می-کند شامل متغیرهای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، گسترش فرصت¬های شغلی برای زنان، ایجاد فرصت¬های شغلی جدید است، و عامل افزایش تولید و درآمد با واریانس 18.69 و عامل تقویت هویت محلی با واریانس 14.23 بیشترین درصد و عوامل کالبدی – معماری (با واریانس 4.75) و اجتماعی – فرهنگی (با واریانس 3.12)، دارای کمترین اثرگذاری اقامتگاه بوم¬گردی بر توسعه روستای رادکان را تبیین می¬کنند. همچنین با توجه به نتایج آزمون T تک نمونه‌ای، عامل چهارم (رونق‌بخش خدمات) با آماره 9.11 و عامل اول (اشتغال‌زایی) با آماره 8.62 بیشترین نقش را داشته است.

کلمات کلیدی

, اقامتگاه بوم¬گردی, توسعه روستایی, تحلیل عاملی, گردشگری, روستای رادکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069302,
author = {عنابستانی, علی اکبر and گیاهی, حسن and جوانشیری, مهدی},
title = {بررسی و تحلیل اثرات ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی بر توسعه سکونتگاه¬های روستایی (مطالعه موردی: روستای رادکان شهرستان چناران)},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {2},
month = {June},
issn = {2228-7485},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {اقامتگاه بوم¬گردی، توسعه روستایی، تحلیل عاملی، گردشگری، روستای رادکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل اثرات ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی بر توسعه سکونتگاه¬های روستایی (مطالعه موردی: روستای رادکان شهرستان چناران)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A گیاهی, حسن
%A جوانشیری, مهدی
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2018

[Download]