هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2018-05-09

عنوان : ( بررسی عوامل منتخب مؤثر بر مصرف انرژی‌های فسیلی با تأکید بر مصرف برق )

نویسندگان: حسین محمدی , مهدی محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انرژی به‌عنوان یکی از ضروری ‌ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه‌ای را در رشد و توسعه کشورها ایفا می کند. با توجه به محدودیت های انرژی های فسیلی در ایران، در این مطالعه رابطه‌ بین برخی متغیرهای مهم ازجمله مصرف انرژی پاک (برق)، رشد اقتصادی، تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی مصرف انرژی فسیلی مورد بررسی قرار گرفته است. از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ARDL برای بررسی هم انباشتگی و از روش علیت گرنجری برای بررسی رابطه علت و معلولی بین متغیرهای تحقیق استفاده‌ شده است. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که مصرف برق اثر معناداری روی مصرف انرژی‌های فسیلی دارد که دلیل این موضوع آن است که بیش از 90% برق تولیدی کشور حاصل سوخت انرژی‌های فسیلی است. همچنین وجود رابطه علی دو طرفه میان مصرف برق و مصرف انرژی‌های فسیلی، نشان می دهد که مصرف برق و انرژی‌های فسیلی مکمل یکدیگر بوده و این لزوم توجه بیشتر سیاست‌گذاران به مقوله برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اقتصادی در این زمینه را آشکار می‌سازد. در نهایت باز بودن تجارت و رشد درآمد سرانه، تقاضای انرژی را افزایش می‌دهند، اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر معناداری بر مصرف سوخت‌های فسیلی نداشته است.

کلمات کلیدی

, درآمد سرانه, مصرف برق, انرژی پاک, انرژی‌های فسیلی, علیت گرنجری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069307,
author = {محمدی, حسین and محمودی, مهدی},
title = {بررسی عوامل منتخب مؤثر بر مصرف انرژی‌های فسیلی با تأکید بر مصرف برق},
booktitle = {هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درآمد سرانه، مصرف برق، انرژی پاک، انرژی‌های فسیلی، علیت گرنجری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل منتخب مؤثر بر مصرف انرژی‌های فسیلی با تأکید بر مصرف برق
%A محمدی, حسین
%A محمودی, مهدی
%J هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2018

[Download]