سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2018-05-11

عنوان : ( بررسی عددی تأثیرات اعمال چشمة حرارتی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی از نوع تراکم ترکیبی )

نویسندگان: جواد سپاهی یونسی , صفا اسمعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عملکرد ورودی یکی از حوزه‌های بسیار مهم در طراحی ایرودینامیکی وسایل پرنده است. در این پژوهش عملکرد یک ورودی فراصوتی تقارن‌محوری با تراکم ترکیبی که برای عدد ماخ 2 طراحی شده است، در زاویه حملة صفر درجه بررسی گردیده و سپس با استفاده از یک چشمة حرارتی و تغییر پارامترهای مؤثر بر آن، تأثیر چشمه بر عملکرد ورودی مورد مطالعه قرار گرفته است. از بین پارامترهای مؤثر بر چشمه، مانند اندازه، شکل سطح مقطع و شار حرارتی چشمه، تنها تأثیر موقعیت آن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که چشمه‌ی حرارتی تأثیر مطلوبی بر سه پارامتر بازیافت فشار کل، نسبت دبی جرمی و ضریب پسای ورودی داشته است. اما اعوجاج جریان نیز به مقدار جزئی افزایش می‌یابد. در عدد ماخ طراحی، حدود ۹٫۶۸ درصد افزایش بازیافت فشار کل، ۲۶٫۶ درصد کاهش ضریب پسا و 16٫16 درصد افزایش نسبت دبی جرمی ورودی مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, ورودی فراصوتی, بازیافت فشار کل, ضریب پسا, نسبت دبی جرمی, چشمة حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069315,
author = {سپاهی یونسی, جواد and اسمعیلی, صفا},
title = {بررسی عددی تأثیرات اعمال چشمة حرارتی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی از نوع تراکم ترکیبی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ورودی فراصوتی، بازیافت فشار کل، ضریب پسا، نسبت دبی جرمی، چشمة حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تأثیرات اعمال چشمة حرارتی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی از نوع تراکم ترکیبی
%A سپاهی یونسی, جواد
%A اسمعیلی, صفا
%J سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
%D 2018

[Download]