مدیریت برند, دوره (5), شماره (9), سال (2017-5) , صفحات (79-106)

عنوان : ( بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) )

نویسندگان: علی شیرازی , فرشته صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه درک اینکه چگونه برندها می‌توانند از پیامدهای عملکرد منتفع شوند به حوزه‌ای موردعلاقه در مدیریت فزاینده برند تبدیل‌شده است. مساله اصلی در تحقیق حاضر، عدم هویت سازی کارکنان در جامعه تحقیق با برند سازمان است. در راستا حل این مساله هدف تحقیق، بررسی نقش و سازوکار تأثیرگذاری هویت برند خدماتی بر افتخار به برند از طریق متغیرهای میانجی تعهد به برند و رفتار شهروندی برند می‌باشد. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. نمونه مطالعه حاضر را210 نفر از 460 نفر کارکنان بیمارستان‌های آریا و 22 بهمن در شهر مشهد تشکیل داد. جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه مقیاس 5 امتیازی لیکرت استفاده شد. و پایایی و روایی آن به ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، روایی محتوا و سازه به روش تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت. برای برازش مدل و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار Amos استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هویت برند خدماتی و رفتار شهروندی برند به‌طور مثبت و معنی‌داری بر افتخار به برند تأثیر دارند. همچنین هویت برند خدماتی بر تعهد به برند و تعهد به برند بر رفتار شهروندی برند تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. نقش میانجی‌گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند بر افتخار به برند نیز در این پژوهش مورد تائید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

هویت برند خدماتی؛ تعهد برند؛ رفتار شهروندی برند؛ افتخار به برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069327,
author = {شیرازی, علی and صادقی, فرشته},
title = {بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد)},
journal = {مدیریت برند},
year = {2017},
volume = {5},
number = {9},
month = {May},
issn = {2345-3222},
pages = {79--106},
numpages = {27},
keywords = {هویت برند خدماتی؛ تعهد برند؛ رفتار شهروندی برند؛ افتخار به برند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد)
%A شیرازی, علی
%A صادقی, فرشته
%J مدیریت برند
%@ 2345-3222
%D 2017

[Download]