روان شناسی بالینی, دوره (10), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (29-37)

عنوان : ( اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی )

نویسندگان: حانیه یاورزاده , علی غنائی چمن آباد , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , فرح اشرفزاده , نرگس هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: صرع بیماری مزمنی است که علائم بالینی آن ایجاد تشنجات صرعی است که با حملات ناگهانی و معمولاً بدون عامل برانگیزنده، اختلال هشیاری و حرکات غیر ارادی مشخص می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای ( tDCS ) بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی پیچیده ی گیجگاهی مقاوم به درمان بود. روش: طرح پژوهش حاضر به صورت تک آزمودنی بود. جامعه پژوهش مراجعه کنندگان به کلینیک بیمارستان قائم مشهد در سال 4931 تا 4931 بودند که توسط پزشک متخصص داخلی اعصاب به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی تشخیص داده شدند. سن مورد نظر افراد نمونه بین 7 تا 44 سال است و تعداد 5 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون هوش مازهای پروتئوس و آزمون برو – نرو بودند. نتایج با استفاده از تحلیل دیداری نمودار و درصد بهبودی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که در آزمون برو – ن رو نمرات آزمودنی ها در خطای ارتکاب سیر نزولی داشته است. سه آزمودنی درصد بهبودی بالای 55 داشتند که نشان دهنده ی بهبودی و معناداری بالینی در بازداری است. خطای ارتکاب دو آزمودنی دیگر نیز کاهش پیدا کرده بود و بهبودی اندکی گزارش کردند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که مداخله tDCS می تواند نقش بسزایی در بهبود بازداری کودکان مصروع داشته باشد. بنابراین استفاده از شیوه های نوین درمانی مانند tDCS که نیازمند دارو نیست اثرات مفیدی در وضعیت زندگی این افراد و بهبود عملکردهای روانی آن ها خواهد داشت. واژه های کلیدی: بازداری، کودکان

کلمات کلیدی

, بازداری, کودکان مصروع, صرع کانونی گیجگاهی مقاوم به درمان دارویی, تحریک الکتریکی فراجمجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069330,
author = {یاورزاده, حانیه and غنائی چمن آباد, علی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and فرح اشرفزاده and نرگس هاشمی},
title = {اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-501X},
pages = {29--37},
numpages = {8},
keywords = {بازداری، کودکان مصروع، صرع کانونی گیجگاهی مقاوم به درمان دارویی، تحریک الکتریکی فراجمجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی
%A یاورزاده, حانیه
%A غنائی چمن آباد, علی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A فرح اشرفزاده
%A نرگس هاشمی
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2018

[Download]