یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2018-05-08

عنوان : ( بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , حسین محمدی , فرزانه کمالی حسین زاده , سیدحسین محمدزاده , مریم کاشفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار بازار صادراتی از جمله عوامل موثر در قدرت چانه زنی و مقدار صادرات مح صولات ک شاورزی می با شد. به طوری که با افزایش تنوع در بازارهای هدف قدرت بازاری صادرکنندگان نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به اهمیت صادرات مح صولات ک شاورزی ، این مطالعه به برر سی ساختار بازار زیره سبز در دوره زمانی 2005 تا 2014 پرداخته ا ست. نتایج نشان داد ساختار بازار در دوره مورد برر سی بصورت ک شور م سلط و انحصار چندجانبه بسته بوده است. در واقع کشور هند به عنوان صادرکننده اصلی این محصول از سال 2008 تا 2014 بوده و قبل از این سال ها سوریه به عنوان برترین صادرکننده این محصول مطرح شده بود. نسبت تمرکز صادرات زیره سبز در ایران از سال 2005 که 3 / 9 درصد بوده به زیر 1 درصد در سال 2013 و 2014 رسیده است. با توجه به نتایج بهبود وضعیت بسته بندی و همچنین الگو قرار دادن صادرکنندگان اصلی این محصول نظیر هند و نگاه صادراتی دولت به این محصول به برنامهریزان این عرصه پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, ساختار بازار, زیره سبز, صادرات, شاخص هرفیندال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069349,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدی, حسین and کمالی حسین زاده, فرزانه and محمدزاده, سیدحسین and مریم کاشفی},
title = {بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ساختار بازار، زیره سبز، صادرات، شاخص هرفیندال.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدی, حسین
%A کمالی حسین زاده, فرزانه
%A محمدزاده, سیدحسین
%A مریم کاشفی
%J یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2018

[Download]